illustrerad bild av BUP:s patientlöften

Patienters samlade erfarenheter är grunden i BUP:s patientlöften

Om du sitter i ett av våra väntrum har du kanske fått syn på dem – BUP:s patientlöften i regnbågens färger. Men vad innebär de egentligen?

Hos oss på BUP Stockholm arbetar Janine Semius, Jennie Moberg och Isabelle Björklund som brukarinflytandesamordnare, så kallade BISAM. De träffar regelbundet våra patienter och deras föräldrar för att ta del av deras upplevelser av vården hos oss. Allting med syfte att öka patienters och föräldrars möjligheter att påverka och förbättra vården på BUP.

Tillsammans med vårt brukarråd, som består av ett antal patient- och närståendeföreningar, har de tagit fram våra patientlöften som är sammankopplade med artiklarna i FN:s barnkonvention, svensk lag sedan den 1 januari 2020.

Patientlöftena beskriver de rättigheter som barn i egenskap av patienter hos oss har. Jennie och Janine har tillsammans med föreningarna i Brukarrådet utformat löften som exempelvis handlar om respekt, bemötande och empati.

BISAM och Brukarrådet träffas flera gånger per år och arbetar med frågor om delaktighet, patienternas säkerhet och hur vården kan bli mer tillgänglig och så bra som möjligt för barn och unga.

Patientlöften utformade tillsammans med stödföreningar

I Brukarrådet finns representanter från exempelvis Maria Ungdom och RFSL Ungdom. Hur ser de på arbetet med våra patientlöften?

Ulrika Theolin arbetar som psykoterapeut och vårdutvecklare på Maria Ungdom:

– Det som är viktigt är att tydliggöra barns och ungdomars röst och rätt att tycka till och uttrycka sina behov och sina önskemål om förändring. Det är också viktigt att de känner sig trygga i att berätta om det som känns jobbigt. 

Vierge Hård är sakkunnig i transfrågor på RFSL Ungdom och lyfter hbtqi-perspektivet:

– Utöver att belysa unga hbtqi-personers (homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner) behov, har RFSL Ungdom lyft fram behov hos exempelvis unga som är nyanlända i Sverige, asylsökande eller papperslösa. Unga har inte de möjligheter att ta beslut som rör en själv som de flesta vuxna har. Den som också tillhör en annan marginaliserad grupp, eller flera, befinner sig i ytterligare en utsatt situation i mötet med vården. Det har varit viktigt för oss att patientlöftena ska betona det individuella bemötandet och den ungas inflytande över sin egen vård.

Vierge understryker även vikten av tillit och empati:

– Många hbtqi-personer har liten tillit till vården och drar sig för att söka vård, antingen på grund av egna dåliga erfarenheter eller för att man känner till fall där unga inte har fått hjälp. Patientlöftena inskärper att empati och trygghet är en del av det som gör vården god. Patientlöftena är inte viktiga enbart för unga i behov av vård, utan också för att vårdgivare ska vara medvetna om sitt ansvar och sina skyldigheter gentemot unga.

Illustrationen föreställer våra patientlöften. 

Se filmen om våra patientlöften

Läs foldern om våra patientlöften (pdf)

Läs mer om delaktighet

Stöd och hjälp utanför BUP – brukarrådets folder (pdf)

Publicerad 2020-11-16