BUP Mellanvård

Mellanvårdsmottagningarna samarbetar med och förstärker vården på de lokala mottagningarna när mer intensiv behandling behövs.

Man kan inte själv söka sig till BUP Mellanvård eftersom det är en så kallad intern resurs inom BUP som kräver internremiss.

Mellanvården tar emot patienter med komplex barnpsykiatrisk problematik och med stor påverkan på funktionsnivån där det finns behov av intensiv behandling och omfattande samverkan. Målgruppen har ofta samsjuklighet med flera olika diagnoser och en låg funktionsnivå. Återkommande heldygnsvård är vanligt förekommande hos de patienter mellanvården arbetar med.

Mellanvården arbetar enligt modellen FACT (flexibel assertive community treatment). Modellen kännetecknas av den intensiva och täta kontakten som byggs upp kring varje patient. Runt patienten finns ett team som arbetar utifrån patientens behov. När patienter kommer till mellanvården, tar vi över hela vårdansvaret.

Mellanvården har möjlighet att individanpassa behandlingsinsatser utifrån patientens behov kring intensitet och utformning. Besöken sker på mottagningen och kan vid behov förläggas till hemmet eller till närmiljön.