Hbtq-diplomering på våra enheter

De flesta av BUP:s enheter är hbtq-diplomerade, vilket innebär att de anställda har fått utbildning i hbtq-frågor. Utbildningen syftar till att öka medvetenheten kring hbtq, normer och hur vi bemöter varandra.

Utbildningen innehåller både fakta och reflekterande övningar, och ger de anställda en gedigen grundkunskap kring kön, sexualitet och hbtq-frågor. Kursdeltagarna får en introduktion till normkritiska förhållningssätt, såväl teoretiskt som praktiskt. Särskild tonvikt läggs vid kunskap kring hbtq-personers hälsosituation och livsvillkor. Under utbildningen får deltagarna även reflektera kring hur ett gott bemötande av hbtq-personer kan se ut i just deras verksamhet.

Diplomeringen innebär att enheten kan arbeta målmedvetet och strategiskt för att på ett respektfullt sätt bemöta hbtq-personer som besöker verksamheten. Men den hjälper också till att skapa en god arbetsmiljö för de anställda utifrån ett hbtq-perspektiv.