Journalföring

BUP för journal över varje patient och den vård och behandling som patienten får hos oss. Det är vi, precis som alla andra vårdgivare i Sverige, skyldiga att göra enligt patientdatalagen. Journalföringen är viktig för att kunna ge god och säker vård.

Illustration av ett barn och en vuxen som pratar

Vad är en journal?

I en journal dokumenteras dina kontakter med vården oavsett om du var på besök hos oss eller kontaktade oss per telefon och uppgav ditt namn.

Information om vårdplanering, bedömningar och behandlingar finns i journalen för att din vård ska kunna följas av vårdpersonalen.

Sammanhållen journal

Liksom all annan regiondriven vård i Region Stockholm använder vi sammanhållen journalföring.

Det innebär att vårdpersonal hos oss även kan ta del av uppgifter i journaler hos andra vårdgivare inom Region Stockholm.

Syftet med det är att vi behöver känna till vårdhistoriken – vad som har hänt tidigare – för att kunna ge god och säker vård. Ett annat syfte med sammanhållen journalföring är att det ska gå att granska vården så att den bedrivs på ett korrekt sätt.

Tecknad bild av ett barn som funderar på lek, skola och vänner

Vem kan läsa min journal?

Patientdatalagen reglerar också vem som har rätt att läsa i en journal, för att skydda den som är patient mot att obehöriga läser ens uppgifter. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med en som får läsa i journalen. Varje journalöppning registreras och kan kontrolleras i efterhand.

  • Som patient har du rätt att ta del av vilka som har läst journalen.
  • Som patient har du som regel rätt att läsa i din journal. Vårdnadshavaren har också rätt till det, men när barnet blir äldre, i tonåren, krävs oftast att tonåringen ger sitt samtycke. Däremot kan utlämning av journal till patient eller vårdnadshavare nekas, till exempel om vårdpersonalen bedömer att det finns en risk för barnet om uppgifterna lämnas ut.
  • Om du vill begära ut din journal kontaktar du den mottagning där du har fått vård.

Journalen 1177

Den 1 mars 2023 anslöts BUP till e-tjänsten ”Journalen 1177”. Den innebär att alla som är 16 år eller äldre kan läsa delar av sin journal på nätet, genom att logga in på 1177. Vårdnadshavare kan läsa sitt barns journal om barnet är yngre än 13 år. Det är journalanteckningar från och med 1 mars 2023 som visas i e-tjänsten. Läs mer på 1177.se.

Journalen är både till för dig och för oss inom vården. Vissa saker kan vara svåra att förstå, eller sådant som du inte känner igen. Då kan du fråga din behandlare. Det kan också finnas anteckningar som inte är färdiga, och då är de markerade som osignerade. Tveka inte att höra av dig om det är något som du tycker att vi har missuppfattat.

Spärra journalen

En journal kan spärras för att begränsa vem och vilka vårdgivare som får ta del av den. Det kan innebära en säkerhetsrisk eftersom vi inom vården då inte har tillgång till viktig information om dig.

Det är viktigt att den som spärrar sin journal förstår innebörden och konsekvenserna av det innan ett sådant beslut tas.

Som tonåring kan du fatta ett sådant beslut om vården bedömer att du är mogen att förstå konsekvenserna. Föräldrar har inte rätt att spärra sitt barns journal.

Senast ändrad 2023-02-07