Positivt när patienter får beskriva sina upplevelser

Hur upplever patienterna vården på BUP? Med start i höst besöker brukarinflytandesamordnarna (BISAM) och barnrättsombuden Janine Semius och Linn Noorbakhsh samtliga BUP-mottagningar inom specialiserad öppenvård, intensiv öppenvård och neuropsykiatri, för att få veta vad patienter och närstående tycker om vården.

Patient- och närståendeforum har sedan länge funnits inom BUP:s heldygnsvård för patienter som är inlagda. Men behovet av att fånga in synpunkter från våra öppenvårdspatienter är sedan länge identifierat av våra brukarinflytandesamordnare.

Brukarinflytandesamordnaren Linn Noorbakhsh berättar mer.

– Öppenvårdspatienterna är vår största patientgrupp, och det känns viktigt att vi fångar in deras upplevelser av vården. Före pandemin gjordes en form av ”pilot” inom öppenvården med så kallade ”väntrumshearings”. Nu tar vi ett nytt och samlat grepp för att få till en strukturerad och långsiktig struktur för patienternas delaktighet i öppenvården.

Linn berättar att ett område som många tycker kan förbättras är samverkan mellan olika aktörer, till exempel skola och socialtjänst.

– Våra samtal berör den specifika mottagningen, men även BUP som helhet. Det har bland annat framkommit att vi behöver skapa tydligare rutiner för samverkan – såväl internt mellan de olika BUP-enheterna som med externa aktörer som skola, socialtjänst och andra vårdgivare.

Specifika synpunkter leder till förbättring

Sedan flera år finns möjligheten för patienter och närstående att lämna synpunkter om vården genom patient- och närståendeenkäten. Den ger dock ingen möjlighet till så kallade ”fritextsvar”. Enkäten ger inte heller någon möjlighet att ställa uppföljande eller utvecklande frågor, säger Linn.

– Patientenkäten ger en övergripande bild av de synpunkter som finns om våra mottagningar, men den ger inte tillräckligt specifik information för att kunna dra några tydliga slutsatser kring hur vi kan förbättra vården. Vi behöver få in ett kvalitativt underlag och preciserade synpunkter om hur vi kan förändra och förbättra exempelvis bemötande, fysisk miljö, tillgänglighet och annat.

Under hösten och i början av nästa år kommer Linn och hennes BISAM-kollega Janine Semius att besöka alla mottagningar inom specialiserad öppenvård, intensiv öppenvård och neuropsykiatri.

– Vi är på plats under två dagar på varje mottagning. Mottagningarna sätter upp information om att vi finns på plats och att patienter och vårdnadshavare är välkomna att prata med oss om de vill. I informationen framgår det också att synpunkterna behandlas anonymt och att de används som ett led i förbättringsarbeten.

Återkoppling till patienterna

Synpunkterna sammanställs sedan i en rapport som BISAM lämnar till mottagningens chef. BISAM sammanställer även en plansch för återkoppling till patienter och närstående, där det beskrivs hur många som har deltagit och vilken typ av synpunkter som har kommit in. Enhetschefen återkopplar sedan resultaten till patienterna via information i väntrummet. Där står det även vilken typ av åtgärder som planeras utifrån de inkomna synpunkterna.

Önskemål om hemtrevlig väntrumsmiljö

Linn berättar att önskemålen som kommer in under patientforum inte bara berör bemötande och behandling utan även den fysiska miljön.

– Ett önskemål som har kommit in är att väntrummet skulle kunna vara mer inbjudande och se mer ombonat ut.

Unga vill dela sin upplevelser

Hittills har responsen hos patienter och närstående varit väldigt positiv.

– Vi har fått mycket positiv respons. Många har sagt att de tycker att det är skönt att få prata om sina erfarenheter, och att patient- och närståendeforum är ett smidigt sätt att göras delaktiga i vården. Jag och Janine kan också konstatera att patientforum fyller ett stort behov. Det är även fint att se att så många har behov av att, och vill, dela med sig av sina upplevelser.

Patienter ger beröm till personalen

Det som tydligt framgår i kontakten med patienter och vårdnadshavare är att personalen får mycket beröm, berättar Linn.

– Personalen hyllas genomgående av både patienter och närstående som berättar att de känner sig väldigt trevligt bemötta. De känner sig lyssnade på och väl omhändertagna.

Läs mer om dina rättigheter som patient och om våra patientlöften.

Bildtext: Ett samtal mellan brukarinflytandesamordnaren Janine Semius och en ung person. Bilden är arrangerad. 

Fotograf: Yanan Li

 

 

Publicerad 2023-11-13