Kvalitetsregister

För att kunna följa upp och förbättra vården registrerar vi uppgifter i kvalitetsregister. I ett kvalitetsregister registrerar vårdgivare i hela landet uppgifter om patienter, olika behandlingar och resultatet av behandlingarna. Uppgifterna sammanställs och används för att utveckla vården i framtiden.

Uppgifter i kvalitetsregistren får användas för tre olika ändamål – för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, för att framställa statistik samt för forskning. När uppgifter ur ett register ska användas för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd. Att vara med i ett kvalitetsregister påverkar inte den vård och behandling man får just nu.

Vilka uppgifter registreras?

Vilka uppgifter som registreras skiljer sig mellan olika kvalitetsregister. Uppgifter som ofta registreras är personnummer, symtom, diagnos och en beskrivning av den vård och behandling man får. Informationen hämtas från patientjournalen, BUP:s vårdregister och ibland från information man själv lämnat i frågeformulär. Om man vill veta exakt vilka uppgifter som registreras i de olika kvalitetsregistren kan man kontakta koordinatorerna på registren via portalen för psykiatriska kvalitetsregister.

Så skyddas uppgifterna

Uppgifter om patienter skyddas av flera lagar – offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att det är mycket strikt reglerat vem som kan få tillgång till uppgifterna och att uppgifterna skyddas så att obehöriga inte får tillgång till dem, bland annat genom så kallad logguppföljning. Uppgifterna skyddas också genom kryptering och genom att inloggning måste ske på ett säkert sätt.

Uppgifterna får endast lämnas ut från kvalitetsregister om det står klart att varken patient eller någon närstående lider men om uppgifterna lämnas ut.

Kvalitetsregister där BUP Stockholm deltar

Q-BUP – ett övergripande kvalitetsregister för all barn- och ungdomspsykiatrisk vård. De uppgifter som registreras är bland annat kontaktorsak, vårdkontaktens längd, diagnos, psykosociala påfrestningsfaktorer, funktionsnivå och behandlingsåtgärder.

Mer information finns på www.qbup.se.

På vissa specialiserade enheter kan man vara ansluten till andra register. Som patient eller vårdnadshavare kan man alltid fråga på enheten vilka register man är med i.

Dina rättigheter som patient

Om du som patient inte vill delta i kvalitetsregister har du rätt att inte vara med. Du ska då meddela din behandlare som ser till att BUP inte skickar uppgifter till kvalitetsregistret.

Som patient har du rätt att veta vilka uppgifter som finns registrerade. Du har även rätt att när som helst gå ur registret och få uppgifterna utplånade. Se portalen för psykiatriska kvalitetsregister för kontaktuppgifter och information om hur man går tillväga.

Det går också att vända sig till ett dataskyddsombud med frågor som rör uppgifter i kvalitetsregister. Dataskyddsombuden ser till att lagar som rör behandling av personuppgifter följs.

Dataskyddsombudet hos Stockholms läns sjukvårdsområde nås via e-postadressen gdpr.slso@regionstockholm.se och växelnumret 08-123 400 00.

Senast ändrad 2022-09-13