BUP Neuropsykiatri

BUP Neuropsykiatri består av mottagningar som ger vård till barn och ungdomar med adhd utan annan psykiatrisk samsjuklighet. Alla patienter tas emot via BUP En väg in.

Vi genomför utredningar av barn och ungdomar där det finns symtom på adhd men där det initialt inte framkommer annan psykiatrisk samsjuklighet. Om det under utredningens gång kommer fram att barnet har andra utredningsbehov, som exempelvis symtom på autism eller symtom av ångest eller depression som kan behöva vård på specialistnivå, utreds även dessa delar.

Mottagningarna erbjuder också medicinering till de barn och ungdomar som efter utredningen får en adhd-diagnos men där det inte finns andra psykiatriska vårdbehov.

För psykopedagogiska insatser hänvisas patienter och deras familjer till Adhd-center.

Om utredningen skulle utmynna i att man konstaterar ett behov av andra vårdinsatser remitteras patienten vidare.

Så går en adhd-utredning till

Har ditt barn fått en remiss för en adhd-utredning? Då undrar du kanske vad som kommer att hända hos oss på BUP? Här beskriver vi vilka steg som ingår och hur lång tid det tar.

Senast ändrad 2023-03-07