Vårt uppdrag

BUP Stockholm är en barn- och ungdomspsykiatrisk specialistverksamhet inom den offentligt drivna sjukvården i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som är en del av Region Stockholm.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag regleras genom en överenskommelse med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, som beslutas om i en politisk nämnd, Hälso- och sjukvårdsnämnden. I denna överenskommelse beskrivs vårt uppdrag:

”Uppdraget är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå i syfte att uppnå en förbättrad psykisk hälsa. Med psykiatrisk vård avses utredning, bedömning, diagnostik, behandling och vård samt stöd och rådgivning till patienter med psykiatriska sjukdomstillstånd inom barn- och ungdomspsykiatri. Psykiatrisk vård på specialistnivå omfattar ett differentierat utbud av akuta och planerade mottagningsbesök, konsultationer, vård i hemmet, heldygnsvård samt psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Varje patients individuella resurser och möjligheter att vara delaktig i vård och behandling ska tas tillvara. Vårdgivaren utformar processer som främjar kontinuitet, tillgänglighet, respektfullt bemötande och ett hälsofrämjande synsätt. Patienter tas emot utifrån medicinsk behovsbedömning och prioritering.”

Samverkan

En förutsättning för att skapa möjlighet till förbättrad psykisk hälsa är att arbeta tillsammans med barnet eller ungdomen, föräldrarna och ibland även den övriga familjen, samt övrigt nätverk, till exempel primärvård, habilitering, specialiserad kroppssjukvård som till exempel barnmedicin, skola och socialtjänst. Samverkan är därför en viktig del av vårt uppdrag.

Förutom BUP Stockholm finns i dag inom Stockholms län tre privat drivna lokala öppenvårdsmottagningar samt BUP Norrtälje som organiseras tillsammans med övrig sjukvård i Norrtälje av Tiohundra.

Psykisk ohälsa bland barn och unga

Orsakerna till att barn och unga mår dåligt psykiskt är många, varierande och ibland okända. I vårt arbete utgår vi från att vi behöver förstå människor utifrån flera perspektiv och att våra förutsättningar för att utveckla hälsa eller ohälsa påverkas av såväl biologiska som sociala och psykologiska faktorer. För oss är det viktigt att alltid se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och valet av behandling görs därför alltid i dialog med barnet och vårdnadshavarna. Utgångspunkten är att med ledning av en väl avpassad bedömning och diagnostik erbjuda insatser utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Olika former av behandling

Vi erbjuder olika former av behandling som rådgivande samtal, psykopedagogiska insatser, läkemedelsbehandling, gruppbehandlingar, familjebaserade insatser och psykologisk behandling, ofta med inslag av beteendeträning. Familjer med spädbarn som har svåra anknytningsproblem kan få samspelsbehandling enskilt eller i grupp. Insatserna kan ges både genom fysisk kontakt på en mottagning, genom hembesök i vissa fall eller genom internetförmedlad kontakt. Om det bedöms nödvändigt får barnet eller ungdomen vård dygnet runt på någon av våra vårdavdelningar.

Be om hjälp

Som barn, ungdom eller vårdnadshavare kan man vända sig till BUP Stockholm för att be om hjälp. Man kan också bli remitterad från någon annan vårdgivare om de bedömer att BUP kan hjälpa till. Vi är måna om att det ska vara lätt att be om hjälp och därför har vi en gemensam ingång till BUP där man får beskriva sina problem. Utifrån denna bedömning kan man sedan antingen hänvisas till annan verksamhet som kan ge bättre hjälp eller få tid för en bred barnpsykiatrisk bedömning på någon av våra mottagningar. Vi försöker att så långt möjligt tillmötesgå eventuella önskemål om vart i Stockholm man vill gå, och oftast handlar det om att få tid på den mottagning som ligger närmast där man bor.

Lokala mottagningar i hela Stockholms län

BUP har lokala mottagningar i hela länet. Där arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter.

Inom BUP har vi även ett antal mottagningar som är specialiserade på olika typer av problematik och behandlingsformer. Dit kommer man om man på den lokala mottagningen bedöms vara hjälpt av någon sådan form av mer specifik insats som kan erbjudas på någon av intensivöppenvårdens mottagningar.

Våra patientlöften

Vi arbetar för att bevaka och utveckla barns och ungdomars rättigheter inom vården. Våra patientlöften är framtagna och formulerade som en grund för dig som är patient hos oss.

Patientlöftena utgår från FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter. Varje patientlöfte är kopplat till en eller flera artiklar i barnkonventionen.