Nu startar BUP ett pilotprojekt för att ge mer riktad hjälp till adhd-patienter

I mars startar ett pilotprojekt som har som syfte att ge adhd-patienter en mer riktad och direkt insats. Förhoppningen är att minska antal besök för utredning av adhd och behandling, men också att minska tiden från remiss till första besök.

Vi ställde några frågor till Holger Thomas som är biträdande sektionschef på BUP Neuropsykiatri.

Vad är bakgrunden till att BUP Stockholm nu startar denna pilot?

Vi behöver regelbundet se över våra vårdprocesser för att kunna erbjuda rätt insatser i tid. På våra neuropsykiatriska mottagningar ger vi så kallad stegvis och individanpassad vård enligt de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism. Om det under en neuropsykiatrisk utredning visar sig att en patient även har andra psykiatriska symtom, som till exempel autism, ångest eller depression, utreds även dessa delar på de neuropsykiatriska mottagningarna för att patienten inte ska behöva utredas på nytt.

Vad hoppas ni få ut av pilotprojektet?

Vår förhoppning med pilotprojektet är att förbättra tillgängligheten med bibehållen eller ökad kvalitet. Ett annat mål är att det ska leda till ett minskat antal besök för att få adhd-diagnos och adhd-behandling, och till en kortare tid mellan diagnos och medicininsättning. I bästa fall och framöver skulle det även kunna innebära minskad tid från remiss till första besök och minskad tid från remiss till diagnos.

Vilka patienter kommer att ingå i pilotprojektet?

Patienter som inkluderas är patienter från sex år som remitteras till någon av våra neuropsykiatriska mottagningar med primär frågeställning adhd. Det handlar om patienter som ofta har fått vänta länge på adekvat behandling. Nu vill vi pröva en struktur som innebär att en psykolog gör första besöket och läkaren ett andra besök. Utredningsteamet använder sin kliniska kompetens för att avgöra om man utifrån den information man får kan ställa diagnos efter läkarbesöket, för att på det viset förkorta tiden till insatt behandling.

När startar piloten och hur länge kommer den att pågå?

Pilotprojektet startar den 18 mars och pågår till den 31 maj 2024.

Hur många patienter rör det sig om, och hur kommer de att följas upp?

Vi kommer att ha en läkare och två–tre psykologer på varje mottagning som ska utreda patienter under denna period. Förhoppningsvis kan vi utreda mellan 40 och 50 patienter på varje mottagning. Övrig verksamhet utreder på samma sätt som de har gjort tidigare.

Finns det några risker med piloten?

Vi har gjort en riskanalys för att noga kunna utvärdera vad barn, vårdnadshavare och medarbetare tycker och tagit ut kvantitativa data för att följa upp. Uppföljningen gör vi sedan tillsammans med BUP:s forskningssektion. En uppföljning och utvärdering av pilotverksamheten är planerad till juni 2024.

Hur informeras föräldrar och barn?

Ett informationsbrev skickas till vårdnadshavare och patient inför utredningen. Alla vårdnadshavare och patienter erbjuds att delta i en enkät två veckor efter genomförd utredning och efter sex månader för att utvärdera utredningen och de utförda insatserna.

Kan man tacka nej till att delta i projektet?

Nej, projektet utförs i linje med ett vårdprogram för adhd som vi följer. Patienter som remitteras till oss med primär frågeställning adhd från 6 år kommer att inkluderas i detta pilotprojekt.

På vilket sätt kan detta vara en fördel för patienterna?

Vi hoppas att vi genom att ”direktutreda” barnet eller ungdomen minskar väntetiderna och ökar tillgänglighet till vården.

Är det bara BUP Stockholm som provar detta nya arbetssätt?

Nej, flera andra regioner använder sig redan av liknande arbetssätt, men vi är först med att testa det inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi följer den stegvisa utredningsgång som Socialstyrelsen har tagit fram, och vi följer nationella vårdprogram och riktlinjer för behandling av adhd.

Läs mer om våra neuropsykiatriska mottagningar

Läs mer om nationella vård- och insatsprogram på vardinsats.se

Läs vår nyhetsartikel ”Nu får patienter med npf-diagnoser mer riktad och specialiserad barnpsykiatrisk hjälp”

Publicerad 2024-02-15