Remisser till BUP Konsultenhet

Från den 1 november 2023 sker en förändring i remittering till BUP Konsultenhet och BUP Immunpsykiatri. Enheterna slås ihop och alla remisser ställs till BUP Konsultenhet. Akuta remisser ställs till BUP Akutenhet.

Två enheter slås ihop

En ny enhet för konsultationer och samverkan skapas inom BUP:s sektion för forskning, utveckling och utbildning, utifrån delar av tidigare BUP Konsultenhet och BUP immunpsykiatri. Den nya enheten heter BUP Konsultenhet.

Så skickar du en remiss till BUP Konsultenhet

Remisser skickas via Take Care.

Remiss från barnklinik till BUP Akutenhet

För patienter 0–17 år i behov av akut bedömning.

Remiss från barnklinik till BUP Konsultenhet

För patienter 0–17 år med konstaterad eller misstänkt organisk sjukdom med psykiatriska symtom – BUP Konsultenhet bedömer och behandlar den psykiatriska problematiken under tiden patienten behandlas av barnkliniken.

Psykiatrisk behandling sker efter bedömning. Barnkliniker kan också få hjälp med bedömning inför remittering till annan barnpsykiatrisk instans som första linjen eller BUP Specialiserad öppenvård.

Remiss från BUP Specialiserad öppenvård till BUP Konsultenhet

  • Om konsultation önskas när det gäller gränslandet mellan somatik och psykiatri – då kan diskussion erbjudas i form av konsultation på BUP Konsultenhet för vidare vårdplanering.
  • Om det rör sig om patienter med komplicerad psykiatrisk bild i kombination med misstanke om bakomliggande somatisk genes – till exempel stigmata, syskon med IF, paradoxal reaktion, atypisk debut, infektionsutlöst psykiatriska symtom (inklusive misstänkt PANS och PANDAS) eller där somatiken tydligt påverkar de psykiatriska symtomen.

Remissen skickas efter diskussion med läkare på behandlingskonferens, och konsultationstid inbokas med inremitterande med journalgenomgång och diskussion om fortsatt utredning eller insatser. Vårdåtagandet ligger kvar hos remitterande enhet tills annan överenskommelse sker.

Bakgrund

BUP har sedan många år haft en omfattande konsultverksamhet mot den sjukhusbundna barnsjukvården, och placeringen inom BUP Stockholm har genom åren varierat. Nu finns det ett behov av att synliggöra uppdraget och inramningen, inte minst eftersom det pågår mycket förändringar inom hälso- och sjukvården där primärvården har fått ett ökat ansvar för vården av barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Akuta frågeställningar från barnklinikerna behöver hanteras skyndsamt. Uppdraget läggs därför inom BUP:s akutenhet som är uppbyggd för akuta insatser.

Patienter i gränslandet mellan somatik och psykiatri är i behov av fortsatt utvecklingsarbete när det gäller barnpsykiatriska insatser. Några exempel är immunpsykiatri, funktionella tillstånd och många fler. Den elektiva konsultationspsykiatrin går därför in i sektionen för FoUU, i syfte att utifrån nedanstående inriktning arbeta fram och utvärdera arbetssätt i det konsultativa arbetet.

All kontakt sker efter remissförfarande, både konsultation via rond eller remittering av patient.

Det övergripande uppdraget för BUP:s nya konsultenhet är:

  • att erbjuda barnpsykiatrisk bedömning och behandling på specialistnivå till patienter vars psykiatriska problematik är förknippade eller orsakade av underliggande somatisk sjukdom som sköts av sjukhusen i Stockholm.
  • att fungera som en samverkansinsats; både för BUP och för barnkliniker i Stockholm (Karolinska i Solna, Sachsska barnsjukhuset, Karolinska i Huddinge) för patienter med misstänkt eller konstaterad somatisk etiologi/komponent i den psykiatriska bilden och/eller där den somatiska sjukdomen påverkar den psykiatriska symptomatologin.
  • att som en del i FoUU-sektionen vara aktiv i utvecklingsarbete och projekt; både metodutveckling av insatser för patientgrupper men också för utveckling av arbetsmetoder.

 

Läs mer om Konsultenheten