Svårigheter i skolan/förskolan

Skolan och förskolan kan vara utvecklande, lärorikt och leda till viktiga relationer. Men om situationen där inte är bra kan det också leda till att barnet eller den unga mår dåligt.

En stor del av barns och ungas vakna tid är de i skolan eller förskolan. Det kan vara utvecklande, lärorikt och leda till viktiga relationer med barn och vuxna utanför familjen. Om det är svårt hemma av någon anledning blir det extra viktigt med den stöttande miljön i skolan eller förskolan. Personal, andra vuxna och kompisar kan ha en avgörande betydelse för att orka igenom en kris. Men det kan förstås också vara så att barnet mår dåligt för att situationen i skolan eller förskolan inte är bra.

Få stöd och hjälp i skolan eller förskolan

Om du är orolig för hur ditt barn mår är det bra att börja med att be om ett extra samtal med de vuxna som är tillsammans med barnet under dagarna. Personalen kan berätta hur barnet verkar ha det med kompisar, om det klarar skoluppgifterna och om de sett några tecken på att barnet mår dåligt. Det är bra att få veta hur situationen är för den grupp av barn som barnet tillhör. Är det lugnt, oroligt, konfliktfyllt eller god stämning i gruppen? Det kan hjälpa en att förstå om barnets reaktioner har med situationen att göra eller om det finns andra orsaker.

På varje skola ska det finnas ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator och vid behov även skolläkare, psykolog och studievägledare. Elevhälsoteamet ska ha regelbundna möten då de tar upp aktuella behov och problem. Teamet kan ge någon av sina medlemmar i uppdrag att arbeta vidare med ett specifikt problem eller frågeställning, till exempel någon elev som behöver extra stöd i någon form. Inom förskolan finns också stödresurser som pedagogerna kan vända sig till.

Ibland leder samtal mellan skolan och föräldrar till en förståelse för att det problematiska hänger ihop med något som hänt och som går över eller går att förändra. Tillsammans kan personal, föräldrar och barn ofta hitta lösningar och prova olika saker som gör att det blir bättre.

När ska ni kontakta BUP?

Men ibland hjälper det inte och en negativ spiral av oro och konflikter kan uppstå som är svår att bryta. Både barn och föräldrar kan börja känna en förtvivlan över att det inte går att hitta några lösningar. I ett sådant läge kan det vara bra att vända sig till oss på BUP. När oron inte ger med sig eller vardagen inte längre fungerar är det definitivt dags att ta kontakt med oss.

Ring och rådgör med oss. Vi kan tillsammans bedöma om problemet är sådant att vi inom barn- och ungdomspsykiatrin kan vara till hjälp, eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge bättre stöd, till exempel elevhälsan, socialtjänsten eller ungdomsmottagningen.

Senast ändrad 2023-02-27