Samarbeten och samverkan

BUP samarbetar med övrig vård, socialtjänst och skola om det behövs för att hjälpa barn och ungdomar med psykiatriska svårigheter. BUP Stockholm samverkar även med vårdgivare i andra regioner för att dela kunskap och utbyta erfarenheter.

När ett barn eller en ungdom och vårdnadshavare kommer till oss involveras flera instanser beroende på barnets specifika behov. Det kan vara primärvården, Maria Ungdom, Centrum för ätstörningar, Habilitering och hälsa, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, skola och socialtjänst.

Samarbete inom kommun och region

Det är mycket vanligt att vi inom BUP samverkar med andra som hjälper barn och ungdomar. Det kan se lite olika ut hur samarbetena är organiserade lokalt över regionen och inom kommunerna, men det sker ofta samarbete med till exempel socialtjänst och skola. 

En del barn kan ha en kontakt med någon kurator på skolan, någon från socialtjänsten och BUP. Då kan det ibland vara bra att samarbeta så att hjälpen blir den bästa.

Det finns en överenskommelse och struktur för samarbete för de som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Den handlar om att alla parter ska samarbeta tillsammans med varandra, barnet och dess vårdnadshavare. Detta kallas ofta för BUS-samverkan.

Denna samverkan innebär att olika parter inom kommun och region träffas regelbundet för att diskutera samarbetsfrågor för att alla ska kunna samarbeta på bästa sätt.

Sedan finns det samarbete kring ett enskilt barn där parterna skriver en gemensam samordnad individuell plan som ofta kallas ”SIP”. I den planen står det vad alla ska göra. Barnets och föräldrarna är med i utformandet av planeringen.

Översikt över stöd till barn och unga inom Region Stockholm

”Guide till stöd och insatser för barn och unga med psykisk ohälsa” är ett behandlarstöd som kan användas som underlag vid hänvisning till andra aktörer inom psykisk hälsa.

Det är en översiktsbild som beskriver olika aktörers insatser och vilka problemområden de kan ge råd, stöd eller behandling för.

Här kan du ladda ner översikten

Senast ändrad 2024-03-15