Utlämnande av allmän handling

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs ut, men den behöver kunna ange vilka handlingar det gäller.

Vissa allmänna handlingar kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Om så är fallet har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syfte med begäran för att kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Om myndigheten bedömer att handlingar inte kan lämnas ut har den som gjort begäran rätt att få ett myndighetsbeslut med anvisning om hur beslutet kan överklagas hos kammarrätten.

Allmänna handlingar begärs ut från bupstockholm.slso@regionstockholm.se.

Senast ändrad 2021-10-04