Studenter fortsatt nöjda med praktiken på BUP

Studentenkäten visar även i år att de flesta av studenterna som gör sin kliniska utbildning på BUP Stockholm är väldigt nöjda. Många poängterar att den psykosociala lärandemiljön är god och att man känner sig inkluderad i arbetsgruppen.

Inom BUP får blivande läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård, psykologer, socionomer, legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer, arbetsterapeuter, undersköterskor, specialistundersköterskor och medicinska sekreterare klinisk utbildning inom ramen för verksamhetsintegrerade lärande (VIL). BUP välkomnar studenter från regionens alla lärosäten, och den kliniska utbildningen pågår 3–16 veckor beroende på studentkategori.

Sara Ryding är samordnare för det så kallade verksamhetsintegrerade lärandet och säger:

– Höstens studentenkät visar att studenterna är nöjda. De nämner framför allt att de känner sig välkomnade av hela arbetsgruppen, och att de möts av engagemang och av pedagogiska, lyhörda och kompetenta handledare.

Sara berättar att hon räknar med att antalet studenter kommer att öka de kommande åren.

– I takt med att vår verksamhet växer bildas potentiellt nya lärandemiljöer. Det innebär på sikt att antalet studenter inom BUP kan, och bör, öka. De senaste två terminerna har vi haft ungefär 90 studenter per termin, vilket är något högre än tidigare år. Antalet studenter varierar naturligt mellan vår och höst och brukar sammantaget landa på ungefär 150 studenter per år. Vi kan dock konstatera att antalet studenter totalt sett har ökat de senaste fem åren, från cirka 125 till 155 per år.

Handledningsplanen – ett gemensamt verktyg

Som ett stöd för studenter som studerar till sjuksköterska eller arbetsterapeut, och deras handledare, finns en handledningsplan som tydliggör förväntningarna på handledarens pedagogiska insatser och studentens lärande under VFU-perioden (VFU står för verksamhetsförlagd utbildning). Det är ett gemensamt verktyg för handledare och student som ger förslag på lärandeaktiviteter för att möta studentens kursmål. Handledningsplanen bör alltså vara anpassad för kursmålen men också för den framtida yrkesrollen och den sektion inom BUP där studenten gör sin placering.

– Handledningsplanen kan ses som ett verktyg för att öka förutsättningarna för ett jämlikt lärande oberoende av på vilken vårdenhet eller med vilken handledare studenten gör sin placering. Jag ser gärna att vi utvecklar handledningsplaner för flera studentkategorier inom BUP i framtiden, säger Sara.

Några citat från våra studenter

”Stora möjligheter till gemensamma interprofessionella reflektioner”, ”min handledare hade reflektion i slutet av varje dag, hon förklarade och diskuterade varje patient”, ”välkomnande och pedagogiskt … utrymme att uttrycka mina tankar och känslor … bemötandet från teamet har varit öppet och accepterande.” (Sagt av sjuksköterskestudenter)

”Jag fick ha egna patientsamtal. Positivt att ha en så professionell handledare … en så välfungerande arbetsplats. Negativt … vet inte. Varit så nöjd.” (Socionomstudent/hälso- och sjukvårdskurator)

”Mycket engagerad och kunnig handledare. Tog sig tid att förklara och ”undervisa”. Han ordnade även med en planering som innebar att jag fick se mycket olika saker under mina dagar, som NP- utredningar med psykologer med mera. Även övrig personal var mycket trevlig och välkomnande. Är supernöjd.” (Student på läkarprogrammet)

Läs om utbildning, forskning och allt annat som händer hos oss i Så mår BUP

Publicerad 2024-04-12