För dig som är anhörig

Är du vårdnadshavare eller på något annat sätt anhörig till ett barn som är patient hos oss? Då finns det olika former av stöd och föreningar som kan vara av hjälp för dig. Även syskon och andra nära släktingar kan få stöd.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare har rätt till information och insyn om sitt barn om barnet är under 18 år. Exakt vad en vårdnadshavare ska få veta behöver vi avgöra från fall till fall, ofta tillsammans med patienten. Något förenklat kan man säga att ju äldre patienten är, desto mer sekretess gäller i kontakten med vårdnadshavare. Den unga patientens röst och självständighet har också stärkts i och med att barnkonventionen blivit lag.

Barn som är anhöriga

Om den unga patienten har syskon räknas de som ”barn som anhöriga”, och de kan också behöva få information eller stöd. Flera stödföreningar erbjuder stöd till syskon. På den här sidan hittar du länkar till patient- och intresseföreningar.

Även patienten själv kan räknas som anhörig, om hen har föräldrar med psykisk hälsa. Läs mer och få tips om stödgrupper på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats.

Anhörigstöd inom kommunen

Inom kommunen finns anhörigstöd organiserat på olika sätt. Det lättaste är att ringa den kommun där man bor och fråga vilken form av anhörigstöd de erbjuder. Det kan vara en anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller socialsekreterare som håller i anhörigstödet.

Som en del i stödet hos kommunen finns anhörigkonsulenter som kan vägleda anhöriga i kontakt med kommun, region och andra myndigheter. De erbjuder enskilda stödjande samtal och ger tips om patient- och närståendeföreningar samt andra frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig som anhörig.