Historia

Det som i dag är barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm har sitt ursprung för nästan 100 år sedan. Det förra sekelskiftet innebar startskottet för en förändrad syn på barn och barns utveckling. Under de första årtiondena höjdes röster om att psykisk ohälsa gick att förebygga.

En modern behandlingsorganisation med anrika rötter

Några pionjärer i Stockholm drevs av en vilja att förstå barn och unga och orsaken till deras problem. De var läkare och pedagoger som såg ett behov av att hjälpa barn med olika typer av psykiska och sociala problem, anpassningsproblem eller inlärningssvårigheter. Inspiration och kunskap kom bland annat från England och USA. Psykologi och psykiatri växte fram som nya kunskapsdiscipliner, liksom sociologi.

På egna initiativ startade några av pionjärerna ”barnpsykiatriska rådgivningsbyråer”, de första redan kring 1920. Under följande årtionden utvecklades verksamheten i två delvis parallella spår. Som en del av vården på sjukhusen i länet fanns barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Som mest fanns fem kliniker, en på vardera sjukhus. Den psykiska barn- och ungdomsvården (PBU) startade som en rådgivningsbyrå inom Stockholms stad. Verksamheten växte och blev på sjuttiotalet en del av landstingets Omsorgsnämnd. En successiv utbyggnad av antalet mottagningar ägde rum tills det fanns en i varje kommun.

År 2000 skapades en gemensam organisation för BUP och PBU inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta för att patienterna lättare ska kunna få stöd av såväl öppenvård som klinikansluten vård när behov finns.

År 2005 genomfördes en stor omorganisation av verksamheten. Den klinikanslutna vården samlades till en BUP-klinik på Sachsgatan vid Södersjukhuset och de lokala öppenvårdsmottagningarna slogs samman till större och färre enheter. Detta för att skapa förutsättningar för enhetlig vård över hela länet med enheter som var och en är tillräckligt stora för att kunna erbjuda specialiserad vård. För att skapa en mer sammanhållen och flexibel vårdkedja inrättades även mellanvårdsenheter som förstärker öppenvårdsmottagningarna när mer intensiv behandling behövs.

Läs mer om BUP:s historia

Särtryck ur Mellanrummet, tidskrift om barn- och ungdomspsykiatri:

Ingegerd Brofalk › PBU:s historia, 1933–2000 (pdf)

Per-Anders Rydelius › Historik, Stockholms barn- och ungdomspsykiatri (pdf)

Senast ändrad 2021-12-10