”Vi behöver alltid tänka på vad som blir bäst för barnet”

Ellen Dackheim arbetar som arbetsterapeut på BUP Huddinge men är också ett av de 17 barnrättsombud som finns inom BUP Stockholm. Här berättar hon om hur hon ser på sitt uppdrag att synliggöra barnperspektivet i vården.

BUP Stockholm arbetar med att göra patienter och närstående delaktiga i vården på flera sätt, bland annat genom brukarinflytandesamordnare (BISAM) som arbetar med patienters och vårdnadshavares upplevelse av BUP men också genom verksamhetens 17 barnrättsombud.

Ellen Dackheim arbetar som arbetsterapeut på BUP Huddinge och är samtidigt ett av BUP:s barnrättsombud.

– Jag gick min utbildning till barnrättsombud redan 2017, när jag arbetade på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Så intresset för att arbeta med barnperspektivet är något som jag har haft med mig sedan länge.

”Vad blir bäst för barnet?”

Att arbeta som barnrättsombud innebär att bevaka barnens rättigheter i vården och att se till att barnkonventionen – som är svensk lag sedan 2020 – följs, berättar Ellen.

– Barn som är patienter ska känna sig respekterade och uppleva att de blir lyssnade på. Det kan låta helt självklart att vi som arbetar inom vården ska lyssna på barnen, men det gäller att komma ihåg att det även finns andra omständigheter som påverkar. Det finns ibland en risk att barnperspektivet kommer i skymundan när man pratar om ”vad som är bäst för mottagningen eller organisationen”.

Ellen säger att barnperspektivet behöver lyftas på ett övergripande plan och speciellt när det är aktuellt med ett förändringsarbete eller en omorganisation.

– Det gäller att alltid hålla barnperspektivet levande och aktuellt, till exempel att det får vara ett stående inslag när vi pratar om patientärenden på mottagningen. Och vi barnrättsombud ska alltid göra en barnkonsekvensanalys inför en planerad organisationsförändring, tillsammans med brukarinflytandesamordnarna Janine Semius och Linn Noorbakhsh.

Ellen berättar att det finns totalt 300 barnrättsombud inom hela Region Stockholm där BUP Stockholm ingår.

– Vi som är barnrättsombud har regelbundna nätverksträffar, både inom regionen och inom BUP. Träffarna är ett sätt för oss att hålla oss uppdaterade inom området och en möjlighet att dela erfarenheter med varandra.

Psykosociala faktorer påverkar

Det finns också andra omständigheter som påverkar barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.

– Psykosociala omständigheter som olika ekonomiska förutsättningar påverkar också barns möjligheter att få tillgång till vård. För en vårdnadshavare med ansträngd ekonomi kan det kanske vara svårt att ta ledigt ofta för att följa med sitt barn till mottagningen. Bristande språkkunskaper kan också vara en omständighet som försvårar vården för barnen, även om vi använder tolkar när det behövs.

”BUP ska vara en trygg och varm plats att vara på”

Ellen poängterar vikten av att patienterna ska få så tydlig information som möjligt för att kunna känna sig delaktiga och trygga.

– Nu när det har blivit möjligt för våra patienter som är 16 år eller äldre att läsa sin egen journal, är det också viktigt att formulera sig på ett så lämpligt och målgruppsanpassat sätt som möjligt i journalen. Många unga kan tycka att det känns jobbigt att vara patient på BUP, men tillsammans kan vi göra det bästa av situationen så att ungdomarna känner sig väl omhändertagna. BUP ska vara en trygg och varm plats att vara på!

Läs mer om vårt arbete med delaktighet

Porträttbild av barnrättsombudet Ellen Dackheim
Privat bild

 

Publicerad 2024-04-02