Kvalitetsregistret Q-bup kan förbättra den psykiatriska vården för barn och unga

Q-bup är ett nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Informationen i registret används för att utveckla kvaliteten i vården och möjliggöra nationella jämförelser.

Olle Lindevall arbetar som senior rådgivare på BUP Stockholm och är registerhållare för Q-bup. Han beskriver Q-bup som ett register där ett antal BUP-verksamheter gått samman för att tillsammans samla data om vården utifrån olika kvalitetsindikatorer och på så sätt kunna följa upp och förbättra vården.

– En av de stora fördelarna med Q-bup är att BUP-verksamheter i olika delar av landet kan jämföra sig med varandra ur flera kvalitetsaspekter. Att som patient medverka i registret är därmed ett sätt att bidra till en bättre vård och i förlängningen även till forskningen.

Flera sätt att mäta kvalitet

Kvalitet i vård är en stor och komplex fråga som behöver belysas på flera sätt, menar Olle.

– Det är förstås viktigast att vården ger så bra hjälp som möjligt, men det är också viktigt att inte behöva vänta i onödan, att vården prioriterar dem som har störst behov och att använda de resurser som finns så effektivt som möjligt.

Till exempel samlas information in som berör

  • ålder, kön och bostadsort
  • kontaktorsak (vad man har sökt hjälp för)
  • diagnoskoder – hur BUP har bedömt de aktuella problemen
  • vilken typ av vård patienten fått och vilken mottagning eller enhet patienten har varit på.

– Vi samlar också in data om vilken typ av behandling eller stöd som patienter får och om kontakten sker inom vår specialiserade öppenvård eller heldygnsvård. Vi registrerar så kallade mätvärden som är resultaten av olika typer av skattningsskalor för symtom och funktion.

Olle förklarar att just dessa mätvärden är av stor betydelse när det gäller att få en uppfattning om hur patienter upplever att de blir hjälpta av vården på BUP.

– Mätvärdena gör att vi kan jämföra hur patienter mår före, under och efter avslutade insatser. Vi kan också se på en övergripande nivå att vissa delar behöver utvecklas, till exempel medicinska uppföljningar vid läkemedelsbehandling. Positiva iakttagelser är till exempel att vården i hög utsträckning är bra på att göra vårdplaner och suicidriskbedömningar, och att många patienter får del av sådan psykologisk behandling som rekommenderas i riktlinjer exempelvis vid tvångssyndrom.

Frivilligt att medverka i kvalitetsregister

Informationen som behövs i registret hämtas direkt från patientjournaler och administrativa system, och förs på ett säkert sätt över till Q-bup. Patienter har också all rätt att säga ifrån om de inte vill att uppgifter om vården ska skickas till kvalitetsregister.

– Alla patienter ska få information av sin vårdgivare om att verksamheten är med i ett kvalitetsregister och att man som patient har rätt att tacka nej till att medverka. Information om registret finns också i BUP Stockholms informationsfolder ”Välkommen till BUP”, som alla patienter får när de kommer till oss. Här står det också hur du som patient gör om du inte vill att den anonymiserade informationen om din vård används i registret.

BUP Stockholm ansvarar för registret

Olle berättar att initiativet till Q-bup kom från BUP Stockholm tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för ungefär elva år sedan. Därefter utvecklades idén under ett par år – i form av ett samarbete med regionerna Västra Götaland, Skåne och Kalmar. Formellt sett är Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) genom BUP Stockholm ansvarigt för registret med Olle Lindevall som registerhållare. Kopplat till registret finns även en nationell styrgrupp med bland annat representanter från landets sex sjukvårdsregioner.

– Q-bup är inte någon myndighet som ska ”stå utanför” och granska vården. Tvärtom är det ett initiativ som kom från oss som jobbar inom verksamheten och som såg behovet av ett sådant register. Nu är 56 procent av barnpsykiatrin i Sverige ansluten till registret.

Värdefullt för forskning

Det finns en öppen statistikvisning på Q-bups hemsida där alla kan ta del av de anslutna verksamheternas resultat.

– Vi tycker att det är viktigt att göra informationen så tillgänglig som möjligt. Det finns redan nu ett intresse för Q-bup bland forskare, men vi hoppas naturligtvis att intresset ska öka i takt med att registret blir allt mer omfattande.

Om Q-bup

Q-bup är ett kvalitetsregister som omfattar data från mer än hälften av alla verksamheter som bedriver barn- och ungdomspsykiatri i landet. Genom att samla information som redan finns i journaldokumentation och patientadministrativa system formas kvalitetsregistret utan att någon ytterligare registrering krävs.

Dessa regioner ingår i Q-bup

Kalmar
Stockholm
Jämtland Härjedalen
Skåne
Västra Götaland (delar av regionen)
Östergötland

Läs mer om Q-bup

Publicerad 2024-03-15