CGAS webbutbildning för behandlare

Webbutbildningen i CGAS är gratis och tillgänglig för behandlare i hela Sverige som arbetar med barns och ungas psykiska ohälsa. I utbildningen får deltagaren både en teoretisk bakgrund och sedan möjlighet att praktiskt öva sig på att använda skalan.

I utbildningen finns det förutom textbaserade fall även videofilmade intervjuer med utgångspunkt i fiktiva berättelser där du som deltagare får tolka informationen och genomföra en CGAS-skattning. Sedan utvärderar du dina egna resultat genom att jämföra dem med referensvärden framtagna av en grupp erfarna kliniker.

Allra mest givande är om utbildningen görs tillsammans med några av kollegorna. Ni blir då bättre på att göra den kliniska bedömningen så objektiv som möjligt.

Anna Lundh, som har varit projektledare för webbutbildningen, har genomfört ett 100-tal seminarier med behandlare såväl i Stockholm som ute i landet. Dessa erfarenheter ligger som grund till utbildningen. Utbildningen producerades av barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm läns landsting i samarbete med projektet Psynk – psykisk hälsa barn och unga på Sveriges Kommuner och Landsting.

Webbutbildningen hittar du på www.cgas.se.

Kort om CGAS

Children’s Global Assessment Scale – CGAS – är en etablerad skattningsskala som används för att bedöma barns och ungas förmåga att fungera i vardagen, det vill säga hemma, i skolan och med kompisar. Den används för att bedöma barn och unga i åldrarna 4–20 år med olika typer av psykiska symtom.

Senast ändrad 2022-09-01