Småbarnsförälder

När det finns stark oro kring ett litet barn kan föräldrarna vända sig till oss på BUP.

De vanligaste orsakerna till att barn i åldern mellan noll och tre år kommer till BUP är att barnet äter eller sover för lite, att barnet skriker mycket och är svårtröstat eller att någon av föräldrarna känner sig ledsen, frustrerad och orkeslös och är orolig för hur det kan påverka barnet.

Det kan även handla om att omställningen till att bli förälder har varit svår av någon anledning, eller att det finns en oro kring den egna förmågan att klara av föräldraskapet. Till exempel kan det finnas traumatiska erfarenheter från förlossningen eller en oro för att egna svåra uppväxterfarenheter kan påverka barnet.

Andra vanliga kontaktorsaker kan vara att föräldrarna eller förskolepersonalen oroar sig för att barnet inte utvecklas som förväntat – till exempel att barnet är språkligt sent, inte reagerar känslomässigt som förväntat, ofta får utbrott eller har kamratrelaterade svårigheter.

Få stöd och hjälp

Vi på BUP kan hjälpa till på flera sätt. Vid de första besöken tar vi reda på vad barnet och familjen behöver hjälp med, och på vilket sätt vi på BUP bäst kan ge den hjälpen.

Föräldrastöd

Ofta erbjuder vi föräldrastöd där vi bland annat berättar mer om hur barn vanligtvis utvecklas, så kallad utvecklingspsykologi. Det kan hjälpa föräldrarna att skapa rimliga förväntningar på barnets utveckling i olika åldrar, och utifrån det hitta konstruktiva sätt att finnas där för barnets behov. Vi kan ge råd om hur man kan skapa rutiner och struktur i vardagen och stötta föräldrarna genom terapeutiska samtal med fokus på föräldraskap, men också erbjuda mer intensiva insatser om det behövs.

Andra behandlingsmetoder

Vi erbjuder så kallad samspelsbehandling i olika former, för att stärka relationen mellan barn och förälder. Behandlingen kan hjälpa föräldrarna att bättre förstå barnets uttryck, känslor och reaktioner, och hur det egna bemötandet påverkar samspelet. Inom vissa områden har vi föräldra-barn-grupper med fokus på samspel, och spädbarnsgrupper, om omställningen till att bli förälder har varit särskilt svår. Vi erbjuder också föräldraträningsprogram, där föräldrar i grupp kan diskutera föräldraskap och samvaron mellan förälder och barn. Det passar ofta bra när föräldrar har svårt att hantera barnets utbrott och andra starka känslouttryck.

Utredning

På BUP finns psykologer, läkare och övriga behandlare som genom utökade utredningar kan kartlägga barnets styrkor och svårigheter inom olika utvecklingsområden, till exempel kognitiv (tankemässig, intellektuell), social, språklig och motorisk utveckling. Syftet med en sådan utökad kartläggning är att skapa förståelse för barnets hjälpbehov i olika miljöer, som hemma och i förskolan, och att remittera vidare för andra typer av insatser när det behövs.

Kontaktvägar

I samråd med barnavårdscentralen, BVC, kan en remiss skickas till BUP. Prata med barnets BVC-sköterska.

Du kan också själv kontakta BUP och berätta om det som ni behöver hjälp med. Kontakta då BUP En väg in.

Senast ändrad 2023-08-31