Moa Gisterå

Fyra snabba frågor till Moa Gisterå, barnrättsombud

Nu har FN:s barnkonvention varit svensk lag i ungefär ett år. Att bevaka att artiklarna i konventionen efterlevs är en av arbetsuppgifterna för Moa Gisterå, psykolog och ett av flera barnrättsombud på BUP Stockholm. Vi ställde några frågor till Moa.

Vad gör ett barnrättsombud?

Som barnrättsombud är det min uppgift att göra barnkonsekvensanalyser i olika sammanhang. Till exempel att lyfta barnperspektivet i vården och i samband med organisationsförändringar, men också att rent generellt bevaka barns och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen. Vi arbetar väldigt nära BISAM på BUP – det vill säga våra brukarinflytandesamordnare Janine Semius, Jennie Moberg och Isabelle Björklund.

Men till skillnad från brukarinflytandesamordnarna så arbetar barnrättsombuden som behandlare inom BUP och finns spridda så att varje sektion har ett eget barnrättsombud och finns som konsultativt stöd till chefer och medarbetare.

På vilket sätt kan barn och föräldrar få hjälp av ett barnrättsombud?

Om en förälder eller ett barn framför synpunkter till en chef eller behandlare kan jag guida dem vidare så att synpunkterna hanteras på ett bra sätt utifrån barnkonventionen.

Kan du ge exempel på när barns rättigheter eller behov inte tas till vara?

Ett exempel kan vara om barnet eller någon av föräldrarna har en funktionsnedsättning som på något sätt försvårar deras situation. Ett annat kan vara om barnet ofta uteblir eller inte kommer i tid till inbokade möten, på grund av att föräldrarna har svårt att passa tider eller att strukturera tillvaron för barnet. Det kan även finnas kulturella eller religiösa omständigheter som vi behöver ta hänsyn till.

Hur upplever du att det är att vara barnrättsombud?

Grunden för en lyckad kontakt är att de barn som vi möter känner sig sedda, respekterade och lyssnade på. Att barnen får den vård och det stöd som de behöver.

Även om ett barn går igenom tunga perioder och svåra upplevelser, tror jag att en vårdkontakt på BUP med bra och respektfullt bemötande kan ha ett stort värde för framtiden. Med andra ord – att som barn få kännedom om sina rättigheter, och bli bemött utifrån dem, är en viktig grund att ha med sig in i vuxenlivet.

Foto: Ylva Edling
Bilden föreställer Moa Gisterå. 

Publicerad 2021-02-15