Så går en utredning till

Har ditt barn fått en remiss för en utredning på någon av våra neuropsykiatriska mottagningar? Då undrar du kanske vad som kommer att hända hos oss på BUP? Här beskriver vi vilka steg som ingår och hur lång tid det tar.

En utredning i fyra steg

Tecknad bild av ung person som funderar över olika sociala situationer

Steg 1

Elevhälsan, vårdcentralen eller barnhälsovården skickar en remiss till oss – i samråd med dig som är vårdnadshavare – eftersom de bedömer att ditt barn kan ha adhd, autism eller någon annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Steg 2

Du som är vårdnadshavare kallas till ett videosamtal med en psykolog. Om du föredrar att träffa psykologen på ett fysiskt möte går det också bra. Inför mötet får du fylla i formulär med frågor om ditt barn. Under mötet diskuterar vi informationen som finns i remissen, att frågeställningen stämmer, och hur barnet mår och fungerar just nu.

Utifrån det här första samtalet gör vi en bedömning om det är aktuellt med en utredning för ditt barn. Om det är det upprättar vi en vårdplanering tillsammans med dig, och psykologen beskriver hur utredningen kommer att gå till. Därefter följer en intervju där psykologen frågar dig om barnets tidigare utveckling, vad som har fungerat bra och vad som har varit svårt. Mötet tar ungefär två timmar med paus.

Steg 3

Oftast inom en dag eller två efter det första mötet är det dags för ett första möte med barnet. Det sker på mottagningen. Ofta har barnet fått svara på en del frågor inför det första besöket. Barnet får information om vad som kommer att hända på mötet och vad som kommer att hända i nästa steg. Under samtalet pratar psykologen och barnet om vad som kan vara kännetecknande för adhd eller autism, och barnet får också berätta om hur hen ser på sina svårigheter.

Oftast behöver vi även ta kontakt med skolan för att ta del av deras beskrivning om hur barnet fungerar i skolmiljön. Vår kontakt med skolan sker alltid med vårdnadshavarens godkännande.

Steg 4

Därefter är det dags för ett läkarbesök där både barn och vårdnadshavare får träffa en läkare. Efter besöket tar läkaren och psykologen ställning till vilken typ av diagnos det rör sig om, för att kunna bedöma den fortsatta behandlingen. Om barnet har en adhd-diagnos kommer hen att erbjudas läkemedelsbehandling hos oss på BUP. Vi informerar först vårdnadshavare och sedan barnet om utredningens resultat.

Om ni vill lämnar vi också information till skolan. Vi meddelar också alltid den som skickade remissen, som ofta är skolläkaren. Hjälp med olika typer av anpassningar i hemmet och i skolan sker genom stöd från habiliteringen.

ecknad bild av en ung person med flera vuxna runt ett bord

Utredningen tar ungefär två veckor

Utredningen tar ungefär två veckor från det första mötet tills att du får besked om vad utredningen har visat.

Behöver du bildstöd?

Du som är vårdnadshavare till ett yngre barn kan använda dig av ett bildstöd inför besöket på mottagningen. 

Bildstöd inför psykologbesöket
Bildstöd inför läkarbesöket