Vi besöker BUP:s konsultenhet

BUP:s konsultenhet ger barnpsykiatrisk specialistvård till barn och ungdomar med somatiska problem. Dessutom erbjuder de barnpsykiatriskt stöd till vårdpersonal på barnsjukhusen.

Marlene Waltman är enhetschef och psykolog och Lena Rydenstam är biträdande enhetschef och även hon psykolog. De berättar om att enhetens patienter kommer på remiss från barnsjukhusen och har någon form av somatiska besvär som interfererar med barnpsykiatrisk problematik. Det kan exempelvis röra sig om cancer, diabetes eller allergier.

– Vi kan till exempel kopplas in om en patient med diabetes inte sköter sin medicinering tillräckligt bra – vilket ju kan få allvarliga konsekvenser. Bakom bristande följsamhet kan det finnas barnpsykiatrisk problematik som depression, trots eller ångest, berättar Lena.

Bortfall av rörelseförmåga eller syn

En annan problematik som förekommer är så kallat ”bortfall” av en förmåga – där man inte kan hitta en medicinsk förklaring.

Marlene berättar:

– Ibland träffar vi barn som helt plötsligt inte längre kan gå eller se. Detta utan att det går att hitta en medicinsk förklaring till det. Här arbetar vi väldigt tätt med barnklinikerna för att få en helhetsbild av situationen och det täta samarbetet är en förutsättning för både oss och familjerna för att vi tryggt ska kunna arbeta vidare med det psykiatriska spåret.

Oförklarliga epileptiska anfall

Ett annat exempel på fysiska uttryck som man inte kan hitta en medicinsk förklaring till är vad som ser ut som epileptiska anfall.

Marlene:

– Det kan finnas olika orsaker till kramperna, men traumatiska erfarenheter eller allvarlig kris inom familjen kan ibland vara en förklaring. Det kan verka så likt ett ”vanligt” epileptiskt anfall, och ibland varvas med ”riktiga” kramper, så att den somatiska vården undersöker det ganska länge innan vi blir inkopplade.

Psykosociala ronder på sjukhusen

Konsultenheten träffar patienter och deras närstående ute på barnklinikerna på Karolinska i Solna och Huddinge samt Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. Men patienterna kommer även till konsultenhetens egna lokaler på Jägargatan.

– Vi sitter ofta med på psykosociala ronder på sjukhusens barnkliniker där vi ofta har en konsultativ roll. Ibland behövs inte remiss till oss utan det kan räcka med att vi ger konsultativt stöd till den barnmedicinska personalen.

Akuta remisser

Det händer ibland att barnklinikerna skickar så kallade akuta remisser som kräver snabba insatser. Det kan exempelvis handla om suicidala ungdomar eller yngre barn som agerar ut på ett sätt som omöjliggör livsnödvändig somatisk vård, men även om nyfödda barn.

Lena berättar:

– Ibland får vi akuta remisser från neonatalvården eftersom prematuritet innebär en påfrestning både medicinskt och psykologiskt och kan leda till svåra anknytningsproblem som gör att det behövs hjälp att börja bygga upp relationen mellan barn och föräldrar.

Tidigare placerad på de tre barnsjukhusen

Sedan april i år är Konsultenheten en gemensam enhet efter att tidigare ha varit indelad i tre administrativa enheter med placering på Karolinska Huddinge och Solna samt på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Marlene menar att det finns många fördelar med att alla medarbetare nu sitter tillsammans på Jägargatan.

– Nu sitter vi ihop och har alla kollegor och kompetenser samlade. Vi kan då också bedöma patienter och remisser mer enhetligt vilket jag tror är gynnsamt. Flertalet av patientbesöken sker här hos oss men precis som tidigare besöker vi inneliggande patienter på sjukhusen.

Samarbete med ungdomsenheten

Konsultenheten har även ett nära samarbete med Ungdomsenheten som är ett länsövergripande samverkan mellan Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Kvinnokliniken på Södersjukhuset samt BUP.

Lena:

– Där blir vi bland annat inkopplade för ungdomar mellan 13 och 17 år som har blivit utsatta för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Vi har då ett nära samarbete med den länsövergripande våldtäktsmottagningen som är placerad på Södersjukhuset samt med Kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Älskar sitt jobb

Marlene och Lena säger båda att de älskar sitt jobb, att få dela med sig av barnpsykiatrisk kunskap till kollegorna inom den somatiska vården – och att nu få bygga upp en ny gemenskap i lokalerna på Jägargatan!

Bilden visar, från vänster, Marlene Waltman, enhetschef, och Lena Rydenstam, biträdande enhetschef.

Text: Lucienne Fredriksson
Foto: BUP Stockholm

Publicerad 2019-11-04