Jennie Moberg, brukarinflytandesamordnare på BUP

Jennie, Janine och Isabelle är patienternas röst!

Inom BUP Stockholm arbetar Jennie Moberg, Janine Semius och Isabelle Björklund som BISAM – brukarinflytandesamordnare – och även som så kallade barnrättsombud. BISAM:s jobb är att träffa patienter och vårdnadshavare och fånga upp deras upplevelse av vården. Dessutom har de alla erfarenhet av psykiatrisk vård – som patient eller närstående. Vi fick en pratstund med Jennie.

Att vara BISAM innebär en vardag fylld av kontakter med patienter och deras vårdnadshavare där det gäller att vara lyhörd för deras upplevelser för att på bästa sätt kunna förmedla dem vidare. Ett återkommande inslag är så kallade patientforum. 

Patientforum

Rent konkret innebär patientforum att patienter som är inlagda på någon av våra tre heldygnsvårdsavdelningar i Stockholm har möjlighet att träffa Janine, Jennie eller Isabelle varje vecka på så kallade patientforum. Alla tre finns även tillgängliga för patienter på dagvården och är även ute en del i öppenvården.

Jennie berättar:

– Vi finns på plats i verksamheten för att bevaka patientperspektivet. För barn och unga blir det aktuellt på ett annat sätt, jämfört med vuxenpsykiatrin, eftersom de har både vårdnadshavare och hela ”vårdapparaten” att förhålla sig till. På patientforum får barnen och ungdomarna en chans att beskriva hur de upplever vården – både vad som är bra och vad som är mindre bra.

Jennie menar att det inte enbart handlar om patientperspektivet utan även om barnperspektivet:

– Vi måste också lyfta barnets perspektiv som nu har tydliggjorts och uppmärksammats ännu mer i och med att FN:s barnkonvention är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Vi går runt och pratar enskilt med patienter och kommunicerar sedan vidare till ansvariga chefer som en del i enhetens systematiska förbättringsarbete – och i ett större perspektiv även till Socialstyrelsen, socialtjänsten, Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Närståendeforum

Så kallade närståendeforum är vårdnadshavares motsvarighet till patientforum – en möjlighet för dem att kommunicera sina upplevelser av vården hos oss.

– Vårdnadshavare har ofta en aktiv roll när det gäller kontakten med vården kring sina barn och deras synpunkter är väldigt värdefulla för oss.

Egen erfarenhet ger tillit och hopp

Jennie, Janine och Isabelle har alla egen erfarenhet av psykiatrin. Jennie och Isabelle i egenskap av att ha varit patienter på BUP under sin uppväxt och Janine som närstående.

 – Vi känner att våra egna erfarenheter är en stor fördel när vi träffar patienter och vårdnadshavare. Vi kan kanske lättare än andra förstå deras perspektiv och det ökar trovärdigheten och tilliten till oss, säger Jennie.

Hon menar också att unga som mår psykiskt dåligt kan få ökat hopp genom att träffa henne och Isabelle:

– Vi kan dela med oss av våra egna erfarenheter och förmedla hopp på ett trovärdigt sätt om att en svår och jobbig situation kan bli bättre även om det kan vara svårt att tro just då. 

Barnrättsombud

Utöver att vara BISAM är Jennie och kollegorna även så kallade barnrättsombud, vars uppdrag är att bevaka barns och ungas perspektiv i olika frågor och i organisatoriska beslut som rör dem. Exempelvis är det barnrättsombudets uppgift att bevaka barnperspektivet i den egna enheten eller sektionen. 

Sekretess och anonymitet

De upplevelser och synpunkter som patienterna förmedlar anonymiseras innan de kommuniceras vidare.

– Både barn och vårdnadshavare kan känna sig helt trygga i att förmedla vad de känner och tycker. Vi behandlar de synpunkter vi får in med sekretess och driver inte några klagomålsärenden. Dessutom är det självklart helt frivilligt att delta i patient- eller närståendeforum – det är att betrakta som en möjlighet!

Att bli lyssnad på

Att som patient ha möjligheten att delta i patientforum är något väldigt positivt menar Jennie:

– Just detta att bli lyssnad på är så viktigt, och dessutom vet vi att det är gynnsamt för barns självbild och välmående att vara delaktiga i sin egen vård.

– Tveka inte att prata med oss, vi är där för att lyssna. Vi kan förmedla hopp och framtidstro, och vi ser hopp om förändring som möjligt för alla barn och unga!

Foto: BUP Stockholm
Bilden ovan visar Isabelle Björklund och Janine Semius.
Bilden överst på sidan visar Jennie Moberg.

Publicerad 2020-12-10