Barnkonventionen ger tyngd åt vården på BUP

Den 1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Sverige ratificerade barnkonventionen och den har även tidigare varit juridiskt bindande. Men lagen innebär att svenska domstolar nu både har en ökad skyldighet och möjlighet att bevaka barns rättigheter.

Janine Semius och Jennie Moberg arbetar som BISAM – brukarinflytandesamordnare – inom BUP Stockholm. De håller regelbundet i patient- och närståendeforum där patienter och deras närstående får ge uttryck för sin upplevelse av vården och bemötandet på BUP.

– Vi hoppas att de värden som barnkonventionen står för kommer att genomsyra vården på BUP. Det handlar om kärnvärden som vi redan arbetar med, som respekt, egenmakt, tillit och patientmakt. Men att barnkonventionen nu blir lag innebär att värdena får en annan tyngd.

Blir det någon skillnad för patienterna på BUP?

Janine och Jennie berättar att BUP Stockholm i anslutning till att barnkonventionen blir lag, även kommer att lansera sina patientlöften som anknyter till artiklarna i barnkonventionen.

– Våra patientlöften står på samma värdegrund som FNs barnkonvention, men vi gör artiklarna i barnkonventionen mer konkreta genom att exemplifiera vad det innebär som patient på BUP.  I en vårdsituation kan det exempelvis innebära att barns rätt att komma till tals också kommer att få ett större genomslag.

Text: Lucienne Fredriksson
Bilden illustrerar artikel 13 i FN:s barnkonvention, illustratör Karl Moden

Publicerad 2019-09-24