Mer om DBT-teamet

Dialektisk beteendeterapi utvecklades i USA på 1980-talet av psykolog Marsha Linehan och bygger på inlärningsteori/beteendevetenskap, kognitiv terapi, dialektisk filosofi och zenbuddhistisk filosofi.

Observera att vi med beteende här tänker på allt en person gör, det vill säga inte bara handlingar utan också tankar och känslor. I DBT arbetar man med att analysera beteenden, konsekvenser och olika faktorer som spelar in. Detta arbete innefattar alltså handlingar, tankar och känslor.

I dialektiken ingår till exempel att acceptera nuet och att stå ut med svåra känslor och ångest, samtidigt som man arbetar med förändring för att få det bättre. Man resonerar som att ”man duger precis som man är och man måste förändras”. Motsatser kan integreras för att formulera nya antaganden om verkligheten. Från zenbuddhismen har DBT hämtat strävan mot att kunna vara ”här och nu” – vara medvetet närvarande – vilket hjälper en att fokusera sin uppmärksamhet och mindre lätt ”dras med” av plågsamma tankar och känslor.

DBT bygger på samarbete och kräver uppmärksamhet på relationen mellan behandlaren och patienten. Det ger den som deltar i behandlingen möjlighet att arbeta med sina relationsproblem med behandlaren.

DBT omfattar fyra faser med delvis olika fokus:

 1. Att uppnå säkerhet och stabilitet, se nedan
 2. Att minska effekterna av tidigare svåra upplevelser
 3. och 4: uppnå personliga mål, självrespekt och att vara engagerad i sitt liv och sina relationer

Under den första fasen arbetar man konsekvent enligt en hierarki (vad som är viktigast):

 1. Livshotande beteenden
 2. Sådant som riskerar att störa terapin (gäller både terapeuten och patienten)
 3. Livskvalitetsstörande beteenden

Tanken bakom det är att man inte har någon möjlighet att ta emot hjälp om man inte är i livet, samt att man inte kan få hjälp att öka sin livskvalitet om man inte stannar (och jobbar) i terapin. Vi vill hjälpa våra patienter att stanna (och jobba) i behandlingen, så att de kan göra en överenskommelse om att arbeta på att sluta med självdestruktivt beteende och därmed kunna arbeta med att få en bättre livskvalitet. Vi tänker oss att vägen till ett bättre liv också går via att ha stöttande, uppbackande relationer och helst också någon meningsfull sysselsättning. Vi ser föräldrarnas och andra viktiga vuxnas deltagande som en mycket viktig del i behandlingen och en förutsättning för att på mest optimala sätt ta del av DBT.

Behandlingens delar

DBT består av flera komponenter som löper parallellt för att behandlingen ska bli till så stor hjälp som möjligt:

 • Individualterapi en gång per vecka
 • Färdighetsträningsgrupp för ungdomar 2,5 timme (ett tillfälle) per vecka
 • Färdighetsträningsgrupp för föräldrar/ev andra viktiga personer och anhöriga 2,5 timme per gång enligt särskilt schema
 • Familjeterapisessioner där varje familj kan få hjälp med hur man kan använda färdigheter och förhållningssätt som man lärt sig i färdighetsträningen – och hur man kan omsätta det i praktiken
 • Telefonsupport för ungdomen och föräldrarna

Färdighetsträningen omfattar fyra områden: medveten närvaro (”mindfulness”), att skapa goda relationer, att hantera känslor och att stå ut när det är svårt (i kriser). I grupperna ingår både teori (undervisning) och praktik (t.ex. rollspel och diskussioner). Varje gång ges hemuppgifter som gås igenom veckan därpå.

Utvärdering

Vi lägger stor vikt vid utvärdering av behandlingen, vilket gör att alla våra patienter och deras föräldrar kommer att behöva fylla i formulär och skattningsskalor före, under och efter behandlingen. Vi kommer förstås också att vara intresserade av hur behandlingen upplevs och om det finns synpunkter, tips m.m. Viktigt att veta är också att alla sessioner, inklusive grupper, spelas in på video och används i team-handledning (så görs alltid i DBT).

Senast ändrad 2022-06-30