BUP Internetbehandling

BUP Internetbehandling är en mottagning som ger familjer psykologisk behandling över internet. Mottagningen erbjuder i nuläget internetbehandling för barn och ungdomar i åldrarna 8–17 år med ångesttillstånd och funktionella magsmärtor, inklusive irritable bowel syndrome (IBS), samt ett internetförmedlat föräldrastödsprogram (iKOMET) för föräldrar till barn med utagerande beteende.

Vad är internetbehandling?  

Att arbeta med en internetbehandling påminner om att arbeta med en självhjälpsbok. Barn och föräldrar får tillgång till material som ligger på nätet. Varje vecka öppnas ett nytt kapitel som familjen arbetar med. Ett kapitel kan innehålla texter, filmer och frågor att besvara. Informationen i materialet lägger grunden till den absolut viktigaste delen av behandlingen – att barnet och föräldrarna övar på att göra saker annorlunda i sin vardag.

Föräldraprogrammet iKOMET är upplagt på liknande sätt men riktar sig enbart till föräldrar som har tillgång till material över nätet och är de som arbetar med att göra förändringar i vardagen.

En familj som genomgår en internetbehandling bör räkna med att avsätta minst tre timmar varje vecka för att genomföra behandlingen.

Under arbetet med internetbehandlingen har familjen, alternativt endast föräldrarna, kontakt med en behandlare via en plattform på nätet. Behandlaren läser det barnet och föräldrarna skriver och svarar på frågor. Behandlaren finns där för att stötta och peppa under behandlingen.

För vem?

Behandling för ångesttillstånd samt funktionella magsmärtor/IBS

Alla barn kan vara rädda och oroliga eller ha problem med magen, men för vissa barn blir problemen så stora att barnet undviker saker eller situationer i skolan, på fritiden, eller med kompisar. Om barnets rädsla, oro eller magsymtom begränsar barnets och familjens liv, är det viktigt att få behandling.

BUP Internetbehandling erbjuder ett tolv veckors behandlingsprogram för barn och ungdomar (8–17 år) med ångesttillstånd. För barn och ungdomar (8–17 år) med funktionella magsmärtor eller IBS erbjuder BUP Internetbehandling ett tio veckors behandlingsprogram. Programmen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), en terapiform där familjen systematiskt arbetar mot tydliga mål.

Läs mer om ångesttillstånd på diagnossidorna. Vi har ingen internetbehandling för selektiv mutism. Funktionella magsmärtor (inklusive IBS) innebär smärta och andra magsymtom utan att det finns någon tydlig kroppslig förklaring till symtomen. Läs mer om på Region Stockholms webbplats.

Föräldrastödsprogrammet iKOMET

I de flesta familjer bråkar man ibland, men i en del familjer blir konflikter mellan barn och föräldrar ett problem som påverkar vardagen mycket och som leder till att barn, men även föräldrar, mår dåligt.

iKOMET är en internetbaserad version av KOMET, som är ett föräldrastödsprogram för föräldrar till barn i åldern 3–11 år med utagerande beteende. En del, men inte alla, föräldrar som går i iKOMET har barn med konstaterat trotssyndrom. Läs mer om trotssyndrom här.

Programmet sträcker sig över 10 veckor och syftar till att hjälpa föräldrar att göra förändringar i vardagen för att på sikt minska bråk och konflikter och stärka relationen till sitt barn.

Att komma till oss

Förändring från och med den 1 december 2022

Från och med den 1 december 2022 tar BUP Internetbehandling enbart emot patienter genom remiss från BUP öppenvård, med undantag för patienter med funktionella magsmärtor/IBS.

Barn med funktionella magsmärtor behöver utredas av läkare före remiss och innan behandlingen påbörjas hos oss. Utredningen kan ske på barnets vårdcentral eller på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Barn med celiaki (glutenintolerans) eller inflammatorisk tarmsjukdom och som även har funktionella magsmärtor kan få behandling om de andra tillstånden är välkontrollerade. Den somatiska läkaren avgör om det är lämpligt. 

Läkaren skickar sedan en remiss till oss och behöver också antingen 

a) fylla i och skicka med det här formuläret

b) i remissen skriva: ”Jag har genomfört en adekvat utredning enligt rekommendationer i VISS och bedömer att patienten har en smärtrelaterad funktionell magtarmsjukdom. Inga inflammatoriska sjukdomar föreligger.”

Remissen behöver innehålla kontaktuppgifter till inremitterande läkare.

Första kontakten med oss

För patienter som kommer på remiss från BUP öppenvård kan oftast internetbehandling starta ganska omgående efter ett uppstartssamtal. Där kan familjen också få mer information om vad det innebär att gå i internetbehandling. Familjen kan då ta ställning till om de vill ha behandling över internet.

Patienter som remitterats för internetbehandling av funktionella magsmärtor/IBS av läkare på exempelvis en vårdcentral eller barnmedicinsk mottagning kallas till ett längre besök på mottagningen. Under besöket genomför en psykolog en bred kartläggning av barnets magsymtom samt mående och livssituation i stort. Familjen får även information om internetbehandling och har möjlighet att ta ställning till om de önskar behandling.

Om psykologen, tillsammans med teamet, bedömer att internetbehandling är en lämplig insats, och familjen är positiv, påbörjas internetbehandling vanligtvis under den kommande veckan.

Tekniska förutsättningar

För att genomföra behandlingen krävs det att både förälder och ungdom över 13 år har bank-id eller Freja e-id plus. Detta för att kunna logga in och ta del av behandlingsmaterialet via 1177.se. De flesta banker erbjuder i dag bank-id för ungdomar.

För iKOMET krävs det enbart att föräldrarna har bank-id.

En ny enhet

BUP Internetbehandling är en relativt ny enhet inom BUP som jobbar specifikt med att erbjuda internetförmedlad behandling. Enheten startade i januari 2020 och erbjuder i dag behandling för barn och ungdomar med rädsla, oro och ångest samt för barn med funktionella magsmärtor. Vi erbjuder också ett föräldrastödsprogram (iKOMET) för föräldrar till barn med utagerande beteende. 

Utvärdering

I och med att internetbehandling är en ny behandlingsmetod inom BUP är det viktigt att kontinuerligt utvärdera behandlingen. Barn och föräldrar som påbörjar internetbehandling får därför fylla i skattningsformulär före, under och efter behandlingen. Vi är även anslutna till kvalitetsregistret SibeR. Mottagningen samlar också in familjernas synpunkter på behandlingen samt tips på förbättringar.

Forskning på BUP Internetbehandling

Alla patienter och föräldrar vid BUP Internetbehandling tillfrågas om de vill bidra till forskning kring hur behandlingarna fungerar. Forskningen innebär att frågeformulär som besvaras före, under och efter behandlingen får användas för att utvärdera hur behandlingen fungerar. Inget extra arbete krävs för att vara med i forskningen.

Resultaten av forskningen presenteras på gruppnivå (inte för enskilda personer) här på hemsidan och i vetenskapliga artiklar. Det är helt frivilligt att bidra till forskningen och påverkar inte den vård som erbjuds. Både vårdnadshavare och barn tackar ja eller nej till forskningen i behandlingsplattformen Stöd och behandling, och både barn och vårdnadshavare behöver tacka ja till forskningen för att en familj ska delta.

Viktig förändring från 1 mars 2023

Före mars 2023 gäller att både vårdnadshavare och barn tackar ja eller nej till forskningen i behandlingsplattformen Stöd och behandling, och att både barn och vårdnadshavare behöver tacka ja till forskningen för att en familj ska delta.

Från och med 1 mars 2023 gäller istället att man måste tacka nej om man inte vill att ens uppgifter ska användas i forskningen. Alla behöver alltså inte aktivt tacka ja.

I forskningspersonsinformationen finns mer information om vad forskningen innebär för de som deltar:

Från och med 1 mars 2023

Information för barn
Information för ungdomar
Information för vårdnadshavare

Delta i studier

På BUP pågår olika studier på internetbehandling som ännu inte implementerats i vården. Till exempel söker vi deltagare till en studie om internetbehandling för depression. Här kan du läsa mer om studierna och se hur du anmäler intresse.

Du som vårdgivare kan skicka remiss för deltagande i studien om internetbehandling för depression via Take Care till BUP Internetbehandling. Märk remissen med ”Studien IDA”.

Forskningen bakom BUP Internetbehandling

Behandlingen som erbjuds av BUP Internetbehandling utvecklades inom Barninternetprojektet (BIP), ett samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och Karolinska institutet som startade 2010. Inom BIP har flera forskningsprojekt utvecklat och utvärderat internetbehandling för barn och ungdomar med olika problem. I takt med att programmen utvärderas, kommer mottagningen att kunna erbjuda barn och ungdomar flera olika program för internetbehandling. 

Läs mer om resultatet från forskningen här

Kontakt och öppettider till BUP Internetbehandling

Alltid öppet: 
Pågående patienter på mottagningen kan kontakta oss via Alltid öppet – i appen eller via webben. Vårdnadshavare kan utföra ärenden åt sitt barn – om barnet är under 13 år får de först registrera sig som ombud. Ungdomar över 13 år kan själva logga in. I Alltid öppet kan du kontakta oss, av- och omboka tid, förnya recept och begära intyg och journalkopior. Läs mer om hur du kommer igång med Alltid öppet.

Telefonnummer:
08-123 522 07

Öppettider:
Helgfri vardag klockan 8.00–16.45
Telefontider: 8.30–16.00 (lunchstängt 11.45–12.30)

För akut vård efter klockan 16.00, nätter och helger, kontakta BUP Akutenhet.

Om du får förhinder och inte kan komma på din bokade tid – anmäl det via Alltid öppet (se ovan) eller telefon till mottagningen så kan någon annan få din tid istället. Du kan också kontakta oss via 1177:s e-tjänster.

Besöks- och postadress: 
Gävlegatan 22 A, plan 6
113 64 Stockholm

Se på karta (Google maps)

Senast ändrad 2024-04-22