Vårt uppdrag

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar från 0 till och med 17 år. En förutsättning för att skapa möjlighet till förändring är att arbeta tillsammans med barn, unga, föräldrar och ibland även den övriga familjen.

Verksamheten inom Stockholms barn- och ungdomspsykiatri regleras av en årlig överenskommelse med Region Stockholm. Denna vårdöverenskommelse styr bland annat vilka vårdtjänster BUP ska erbjuda och i vilken omfattning. I överenskommelsen ställs också krav då det gäller tillgänglighet, bemötande och produktivitet. Ramarna för uppdraget utformas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen efter direktiv från politikerna.

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri är en av flera vårdgivare som har avtal med Region Stockholm. Numera drivs öppenvården i tre geografiska områden av privata aktörer. Stockholms barn- och ungdomspsykiatri samarbetar med dessa vårdgivare och de remitterar sina patienter till oss när det gäller specialiserad vård och behandling i BUP:s heldygnsvård.

Orsakerna till att barn och unga mår dåligt psykiskt är många och varierande. I vårt arbete utgår vi från att man måste förstå oss människor utifrån flera perspektiv samt att våra förutsättningar för att utveckla hälsa eller ohälsa påverkas av såväl biologiska som sociala och psykologiska faktorer. För oss på BUP är det viktigt att alltid se till den unika situation som varje barn, ungdom och familj befinner sig i och valet av behandling görs därför alltid i dialog med dem.

Vi erbjuder olika former av behandling som rådgivande samtal, familjeterapi, individuell terapi, olika gruppbehandlingar, medicinering och behandlingsformer där beteendeträning ingår. BUP:s psykologer bidrar även med konsultation till mödra- och barnhälsovården. Familjer med spädbarn som har svåra anknytningsproblem kan få samspelsbehandling enskilt eller i grupp.

BUP har lokala mottagningar i hela länet dit föräldrar och ungdomar kan vända sig. Det behövs inte någon remiss för att kontakta någon av de lokala mottagningarna.

På de lokala BUP-mottagningarna arbetar psykologer, socionomer, läkare,  sjuksköterskor och arbetsterapeuter som är specialister inom barn- och ungdomspsykiatri. De arbetar med olika former av stöd och behandling för att hjälpa familjen och barnet eller tonåringen att fungera bra i sin hemmiljö, bland kamrater och i skolan.

Inom BUP har vi även ett antal mottagningar som är specialiserade på olika typer av problematik och behandlingsformer. Och när omfattande behandlingsinsatser behövs under en period kan vi ge barn, ungdomar och deras föräldrar stöd i vår heldygnsvård.

Vi samarbetar också med skola, barnomsorg, socialtjänst och andra som kan vara viktiga för att skapa förutsättningar för bästa möjliga stöd och behandling.

Delaktighet i vården


Som patient hos BUP är man delaktig i sin vård. Man får bland annat göra en vårdplan tillsammans med sin behandlare. Det finns också forum för patienter och närstående.

Läs mer om delaktighet i vården

Kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljning är en grundpelare i vårt arbete med att utveckla vården. Genom att blicka bakåt och utvärdera vårt arbete kan vi veta åt vilket håll utvecklingen ska ledas.

Läs mer om kvalitetsarbete inom BUP

Om BUP på arabiska, dari och tigrinja

Här kan du läsa mer om vad BUP är, hur BUP kan hjälpa och hur du tar kontakt med BUP. 

Om BUP på arabiska (pdf)

Om BUP på dari (pdf)

Om BUP på tigrinja (pdf)