ST-läkarutbildning

Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm har landets största barnpsykiatriska verksamhet och därmed mycket samlad erfarenhet bland duktiga medarbetare. Som ST-läkare på BUP i Stockholm finns det många intressanta arbetsplatser att förlägga sina olika tjänstgöringsmoment på, och vi har ett stort utbud av kurser och utbildningar att välja mellan.

Grunden för specialiseringstjänstgöringen (ST) är att en legitimerad läkare som vill uppnå specialistkompetens genomgår vidareutbildning under minst fem år. Under dessa år förvärvas de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialiteten.

ST-läkaren tjänstgör som läkare under handledning med dels en klinisk handledare på aktuell enhet, dels en egen huvudhandledare som följer ST-läkaren under hela utbildningstiden.

Förutom klinisk tjänstgöring genomför ST-läkaren grundläggande psykoterapiutbildning, ett vetenskapligt arbete samt deltar i ett kvalitetsarbete inom verksamheten. Teoretiska moment får ST-läkaren genom självstudier samt genom deltagande i seminarieverksamhet och externa kursdagar. Alla moment inom ST dokumenteras av ST-läkaren. Efter minst 5 år ansöker ST-läkaren om specialistbevis hos Socialstyrelsen.

BUP Stockholm har cirka 45 ST-läkartjänster. Tjänstgöringsmomenten förläggs inom olika öppenvårdsenheter, heldygnsvård samt inom närliggande specialiteter. Vi är mycket angelägna om våra ST-läkare, och ofta leder tjänstgöringen till fortsatt arbete inom BUP. Vi annonserar kontinuerligt ut nya ST-tjänster, och de som eventuellt finns att söka hittar du under Lediga jobb.

De fem tjänstgöringsåren fördelas på:

  • 36 månader barn- och ungdomspsykiatri, varav 12 månader inom slutenvård
  • 6 månaders sidoutbildning inom barn- och ungdomsmedicin, inklusive akut pediatrik, allmänpediatrik och barnneurologi
  • 6 månader sidoutbildning inom allmänpsykiatri
  • 2 månader beroendevård
  • 5–10 veckor vetenskapligt arbete, inklusive tillhörande kursmoment
  • 8–9 månader fördjupning inom barnpsykiatrisk verksamhet.

Senast ändrad 2024-03-05