Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling

Omslaget på RiktlinjebokenUnder de senaste åren har vi inom BUP i Stockholm arbetat med att ta fram riktlinjer till stöd för vårt arbete.

För var och en av våra tolv viktigaste diagnoser har ett nätverk av medarbetare satts samman. De har läst in sig på den senaste forskningen, sammanställt erfarenheter i vår organisation och konsulterat externa experter. I riktlinjerna redovisas evidensläget för de bedömnings- och behandlingsinsatser som rekommenderas. Då det saknas evidensstudier grundar sig flera av de prioriteringar som görs på konsensus om bästa beprövad erfarenhet. Nätverket har också haft som uppgift att uppdatera riktlinjerna allteftersom kunskapsläget förändras.

Sedan den första versionen av riktlinjerna har vi arbetat med att implementera dem i vår kliniska vardag. En viktig ambition i den processen har varit att samla in synpunkter från våra medarbetare i syfte att låta dessa ingå i det fortlöpande revideringsarbetet.

Riktlinjerna har bidragit till att öka vår professionalitet och att tydliggöra vad specialiserad barn- och ungdomspsykiatri är och hur vi arbetar. Det har också bidragit till en större samsyn och att vårdutbudet blivit mer lika över länet. Dessutom bidrar det till att skapa ett bättre underlag för att utvärdera våra insatser. Sammantaget hoppas vi att detta ska leda till en bättre vård för våra patienter.

 

Riktlinjeboken 2015

Den fjärde utgåvan av boken färdigställdes under 2015 och ges ut både som bok och i digital blädderbar version. I den fjärde utgåvan har kapitlen reviderats i olika grad; några har skrivits om helt och i andra har det gjorts enbart mindre korrigeringar. I förordet till boken beskrivs kort vilka förändringar som gjorts.

 

Beställ en tryckt Riktlinjebok

Boken kostar 150 kr/st. Administrations- och fraktkostnad samt moms tillkommer.

Administrations- och framtkostnad:
1–3 böcker = 320 kr | 4–6 böcker = 360 kr | 7–10 böcker = 420 kr | 10–15 böcker = 460 kr | 16–20 böcker = 540 kr

Moms tillkommer på samtliga priser. Använd beställningsformuläret för att beställa boken direkt från tryckeriet.

Beställningsformulär (PDF)

 

Vårt uppdrag

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar från 0 till och med 17 år. En förutsättning för att skapa möjlighet till förändring är att arbeta tillsammans med barn, unga, föräldrar och ibland även den övriga familjen.

Läs mer om BUP:s uppdrag

Kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljning är en grundpelare i vårt arbete med att utveckla vården. Genom att blicka bakåt och utvärdera vårt arbete kan vi veta åt vilket håll utvecklingen ska ledas.

Läs mer om kvalitetsarbete inom BUP