Kartläggning av det neuro-psykiatriska utredningsarbetet

Hur gör vi egentligen? – Kartläggning av det neuropsykiatriska utredningsarbetet. Författare: Mia Danielson och Maria Dunerfeldt. FoU-rapport 2007-4 

Arbetet med neuropsykiatriska utredningar skiljer sig inom BUP och såväl efterfrågan som resurser för bedömning och behandling har varierat och varierar mycket. Förutom att vi inom organisationen bedriver ett omfattande arbete inom det neuropsykiatriska fältet, ägnas detta område även stor uppmärksamhet av politiker, beställare och patientorganisationer. Hösten 2006 gav BUP:s ledning i uppdrag åt Utvärderingsenheten att undersöka hur arbetet med neuropsykiatriska utredningar bedrivs inom den lokala öppenvården. Rapporten ger svar på många frågor men ger samtidigt underlag till ännu fler frågor. Rapporten har därför ett värde dels som ett redskap för att sprida kunskap utanför vår organisation om vad vi gör och dels som ett internt stöd i det pågående utvecklingsarbetet.

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter