Känna för andra – Känna för mig

Psykodramagrupp med unga kvinnor som i barndomen utsatts för sexuella övergrepp av någon närstående


BUP Vasa (numera BUP Traumaenhet) är en specialenhet inom BUP Stockholm som erbjuder behandling för barn och unga med allvarliga traumatiska symtom som till exempel kan bero på övergrepp. Denna rapport redovisar erfarenheterna av gruppsykoterapi med 14 unga kvinnor som i barndomen utnyttjats sexuellt av någon närstående.

Författare: Christina Citron Stillström och Sonja Nyström

Rapportserie: UU 2006-2

Under åren 2002–2004 genomförde BUP Vasa en psykoterapigrupp med unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Den huvudsakliga metoden var psykodrama. Gruppmedlemmarna hade en hög symtombelastning.

Sex av de åtta som genomförde hela behandlingen förbättrades. Två personer uppvisade inte någon positiv förändring enligt den bedömningsmetod som användes (SCL-90). Terapeuterna uppfattade dem dock som avsevärt bättre och på behandlingsenkäten tyckte de också själva att de förbättrats. En hypotes till att vissa inte uppnått förväntad förbättring är att dessa gruppmedlemmar fortfarande var i en terapeutiskt ansträngande process.

Ladda ner rapporten (PDF)

Den tryckta rapporten är slut och går inte att beställa.

Äldre rapporter