Införandet av Dialektisk beteendeterapi inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm

Titel: Införandet av Dialektisk beteendeterapi inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm – Från projektet till permanent verksamhet. Författare: Niclas Borg, Camilla Hallek och Camilla Karlsson. Rapportserie: FoU-rapport 2008-1 

Denna rapport beskriver kort Dialektisk beteendeterapi, (DBT), och genomförandet av det treåriga DBT-projektet inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting. Utgångspunkten för projektet var erfarenheterna inom BUP-verksamheten av en allt större grupp patienter med drag av emotionellt instabil personlighetsstörning och allvarligt självskadebeteende. Dessa patienter vårdades ofta under långa tider inneliggande i heldygnsvården eller i intensiva öppenvårdkontakter. Erfarenheterna visade också att våra insatser trots stora ansträngningar var föga framgångsrika. DBT är en metod med gott vetenskapligt stöd när det gäller behandling av unga vuxna. Forskningsstödet är dock mera osäkert när det gäller ungdomar. En av utgångspunkterna för projektet var därför att pröva att behandla ungdomar med DBT, att studera utfallet och att undersöka vilka eventuella modifieringar som behöver göras i metoden för att göra den lämplig för tonåringar. Erfarenheterna av projektet har varit så positiva att BUP Stockholm nu fått ekonomiska möjligheter att inrätta ett fast DBT-team.


Ladda ned rapporten

Äldre rapporter