Att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa i adolescensen

Att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa i adolescensen. 
Författare: Ola Duregård. Rapportserie: BUP-rapport 2008-1 

Denna studie omfattar en systematisk journalgenomgång av 197 av 230 patienter vid ungdomsavdelningen, KS, under åren 1991–1999. Ambitionen är att skapa ökad förståelse och kunskap kring ungdomars psykiska ohälsa och dess bakgrundsfaktorer. Patienterna är svårt belastade med allvarlig psykiatrisk problembild. Genomgången belyser såväl bakgrund och riskfaktorer som symtombild och tidigare vårdkontakter, vårdförlopp samt fortsatta behandlingsinsatser efter vårdtiden på ungdomsavdelningen. Studien ger en god bild av patientgruppen och dess uttalade svårigheter och belastningsfaktorer. Samtidigt väcks nya frågor avseende ungdomarnas senare livssituation.

Ladda ned rapporten

Äldre rapporter