BUP – en snabbguide

Vårt uppdrag 

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar från 0 till 17 år.

Vi erbjuder olika former av behandling som rådgivande samtal, familjeterapi, individuell terapi, olika gruppbehandlingar, medicinering och behandlingsformer där beteendeträning ingår. Familjer med spädbarn som har svåra anknytningsproblem kan få samspelsbehandling enskilt eller i grupp.

Basen i verksamheten är de 13 lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna. I Stockholms län finns även 4 mellanvårdsmottagningar som förstärker de lokala mottagningarna när mer intensiv behandling behövs. Inom mellanvården arbetar vi mycket med mobila team som kan möta patienten på hemmaplan eller på annat sätt ge stöd i vardagen. När omfattande behandlingsinsatser behövs under en period kan vi ge barn, ungdomar och deras föräldrar stöd dygnet runt i BUP:s heldygnsvård.


Uppdragsgivare, avtal, budget, personella resurser

Verksamheten inom Stockholms barn- och ungdomspsykiatri regleras av en årlig överenskommelse med Region Stockholm. Denna vårdöverenskommelse styr bland annat vilka vårdtjänster BUP ska erbjuda och i vilken omfattning. I överenskommelsen ställs också krav då det gäller tillgänglighet, bemötande och produktivitet.

Tillsammans är vi cirka 1 000 medarbetare som arbetar för att erbjuda rätt vård när och där det behövs.


Behandling som ger resultat

Den senaste patientundersökningen visar att fyra av fem är nöjda med den vård och behandling de fått på mottagningen.

I undersökningen har ungdomarna fått svara på hur de mådde när de sökte kontakt med BUP-mottagningen och hur de mår efter en tids behandling. 70 procent av ungdomarna uppgav att de mådde dåligt då de kontaktade mottagningen. När de svarade på enkäten efter en tids behandling beskrev cirka 15 procent att de fortfarande mådde dåligt.


Historia

Det som idag är Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm har sitt ursprung för nästan 100 år sedan. Då startade ett antal pionjärer barnpsykiatriska rådgivningbyråer.


Det barnpsykiatriska teamet

I vårt arbete utgår vi från att man måste förstå oss människor utifrån flera perspektiv. Att våra förutsättningar för att utveckla hälsa eller ohälsa påverkas av såväl biologiska som sociala och psykologiska faktorer. Vi har därför behandlare med olika kompetenser som kompletterar varandra. Inom BUP arbetar psykologer, socionomer, läkare, skötare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och specialpedagoger som är specialister inom barn- och ungdomspsykiatri. Många av våra medarbetare är vidareutbildade till psykoterapeuter och har lång erfarenhet av att möta barn, unga och deras föräldrar i behandlingsarbete.


Tillgänglighet

Enligt vårdgarantin ska BUP erbjuda ett första besök inom 30 dagar från det datum då man först sökte vård. Om vi inte kan uppfylla vårdgarantin är vi skyldiga att ge information och erbjuda hjälp med att söka vård hos annan vårdgivare.

Vid kriser och svåra problem där man behöver akut hjälp får man dygnet runt komma på en gång.

 

Samverkan

BUP samarbetar med skola, barnomsorg, socialtjänst, ungdomsmottagningar, kyrkan och andra som kan vara viktiga för att skapa förutsättningar för bästa möjliga stöd och behandling.


Tystnadsplikt, anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet

Alla som arbetar inom BUP har tystnadsplikt. Grundregeln är att vi inte får berätta någonting om en patient till andra personer eller myndigheter, om inte patienten gett sitt samtycke till det. Tystnadsplikten och sekretessen gäller även personalen emellan. Bara den som behöver uppgifter för att ge en bra och säker vård får ta del av uppgifter om en patient.

Tystnadsplikten bryts av anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet. Alla som arbetar med barn och unga är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten enligt bestämmelserna om anmälnings- och uppgiftsskyldighet i Socialtjänstlagen 14 kap.1 §.

Anmälningsplikt. Det betyder att vi på BUP genast ska göra en anmälan till socialtjänsten om vi får reda på något i vårt arbete som kan innebära att ett barns skydd behöver säkras. Det kan handla om att ett barn riskerar att fara illa till exempel när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller när vårdnadshavare försummar att tillgodose barnets grundläggande behov.

Det räcker med en misstanke för att vi skall var skyldiga att anmäla. Det är socialtjänstens sak att sedan utreda om det förhåller sig så att de behöver ingripa.

Uppgiftsskyldighet. Olika befattningshavare inom en myndighet, exempelvis socialtjänsten eller en domstol, kan få ta del av sekretessbelagda uppgifter om det behövs för vården av en patient eller för handläggningen av ett ärende. Men vi får bara lämna ut uppgifter till en annan myndighet om det står klart att den som uppgiften rör inte kommer att ta skada av det.

 

Kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljning är en grundpelare i vårt arbete med att utveckla vården. Genom att blicka bakåt och utvärdera vårt arbete kan vi veta åt vilket håll utvecklingen ska ledas.

Läs mer om kvalitetsarbete inom BUP

Om BUP på arabiska, dari och tigrinja

Här kan du läsa mer om vad BUP är, hur BUP kan hjälpa och hur du tar kontakt med BUP. 

Om BUP på arabiska (pdf)

Om BUP på dari (pdf)

Om BUP på tigrinja (pdf)