ADAPT

Syfte och mål

ADAPT är en kartläggning av alla nyinsättningar av adhd-läkemedel inom BUP Stockholm och BUP Gotland. Projektet har två huvudsyften:

  1. att kartlägga effekterna av adhd-läkemedlen (effekt och biverkningar) hos BUP:s patienter och att implementera rutiner för uppföljning
  2. att studera vilka faktorer som påverkar behandlingsutfallet (effekt och biverkningar)

ADAPT-studiens övergripande målsättning är att undersöka om effekten av läkemedelsbehandling mot adhd skulle kunna förutsägas utifrån genetiska variationer och/eller icke-genetiska faktorer, som typ av adhd, annan samtidig problematik och psykosociala faktorer. Detta för att i framtiden bättre kunna förutse vilka barn och ungdomar med adhd som kommer ha bäst nytta av läkemedel.

Bakgrund

Allt fler barn och ungdomar behandlas med läkemedel för sina adhd-symtom. Det finns vetenskapligt stöd för läkemedelsbehandling av adhd och ofta ger läkemedelsbehandlingen god effekt. Men av erfarenhet och kliniska studier vet man att cirka 10–30% av de barn som behandlas inte får önskad effekt. I de flesta effektstudier har man dock inte inkluderat barn och ungdomar som har andra samtidiga funktionsnedsättningar eller psykiatriska tillstånd, till exempel autism eller depression. Effekten av adhd-läkemedel i denna grupp av barn och ungdomar, som motsvarar de barn och ungdomar som behandlas inom de ordinarie BUP-verksamheterna, vet man alltså mindre om. Dessutom drabbas många av biverkningar, till exempel nedsatt aptit. Idag är det inte möjligt att skräddarsy behandlingen till den enskilda individen redan från start, eftersom det ännu inte finns tillräckligt med kunskap om vilka barn som har bäst nytta av adhd-läkemedel. Det kan därför bli en tålamodsprövande process för både barnet och familjen att försöka optimera läkemedelsbehandlingen.

Studien genomförs inom ramen för den ordinarie läkemedelsbehandling som erbjuds barn och unga med adhd-diagnoser på BUP-mottagningar i Stockholms läns landsting och på Gotland. Detta ger möjlighet att nå ett stort antal tänkbara studiedeltagare, uppskattningsvis >1000 möjliga deltagare per år.

Patientgrupp

Alla patienter med adhd-/add-diagnos som påbörjar adhd-medicinering vid någon av BUP Stockholms öppenvårdsenheter eller BUP Gotland bjuds in att delta i ADAPT-studien.

Deltagare av olika kön, ålder, symtombild, samsjuklighet och eventuell annan medicinering kan delta. Det är just sådana faktorer som studeras som möjiliga prediktorer för behandlingsutfallet.

Exklusionskriterier:

  • <6 år
  • adhd-medicinering under de senaste 3 månaderna

Metod och design

Varje studiedeltagare följs upp avseende symtom och biverkningar före start samt vid 1, 3, 6 och 12 månader från det att läkemedelsbehandlingen har inletts. Uppföljningarna görs oavsett om barnet/ungdomen skulle avsluta sin medicinering eller ej. Detta för att undvika att få en skev fördelning av studiedeltagare med uteslutande bra effekt/få biverkningar. Vid start och vid 12-månaders-uppföljningen ingår också registering i kvalitetsregistret BUSA (Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av adhd-behandling). Uppgifter från BUSA-registret möjliggör jämförelse av studiedeltagarna med en större grupp personer med adhd, vilket i sin tur kan ge en bild av hur representativ gruppen studiedeltagare är. BUSA-registret möjliggör också framtida uppföljning av studiedeltagarna över längre tid.  Dessutom lämnar barnet/ungdomen och föräldrarna varsitt salivprov som ska användas för genetisk analys, i syfte att söka efter möjliga genetiska variationer som förklaring till olika behandlingsresultat.

All uppföljning sker i anslutning till den ordinarie uppföljningen vid respektive BUP-enhet. ADAPT är en observationsstudie, det vill säga avser att studera effekten av den ordinarie behandling som ges vid BUP-enheterna och påverkar alltså inte vilka läkemedel eller doser som ordineras under behandlingen. Förhoppningen är att mellan 500 och 1 000 barn och ungdomar och deras föräldrar kommer att tacka ja till att medverka i studien.

Forskningsaktörer

Studien är ett samarbete mellan BUP Stockholm och Karolinska Institutet. Mer detaljer om studien finns på ClinicalTrials.gov

Tidsplan

Projektet startades i Stockholm under 2015. BUP:s olika öppenvårdsenheter har gradvis anslutits. Under 2016 började även BUP Gotland rekrytera deltagare till studien. I januari 2018 hade totalt 383 patienter inkluderats i studien. Studien räknar med att fortsätta inkludera patienter under hela 2018.

Kontakt

Vi som arbetar i forskningsprojektet är:

Linda Halldner Henriksson, specialistläkare, med dr
Inga-Britt Wahrenberg, specialistsjuksköterska
Caroline Pehrson, specialistsjuksköterska
Lena Lundberg, specialistläkare, PhD

Har du frågor om studien, kontakta Linda Halldner Henriksson: linda.halldner-henriksson@sll.se.

Forskning

Att ha en nära anknytning till akademisk forskning i det barnpsykiatriska kunskapsområdet är viktigt för vårt utvecklingsarbete.

Läs mer om forskning inom BUP Stockholm
Pågående forskningsprojekt