SUSA – Suicidalitet hos unga

En prospektiv studie av unga med suicidalt beteende

 

Bakgrund
Suicid är en av de vanligaste dödsorsakerna för unga mellan 15 och 24 år, och motsvarar ungefär vart tredje dödsfall bland unga i Sverige. Oroande nog har antalet suicidförsök bland flickor och pojkar 15-19 år ökat sedan 1980. Vid den barn - och ungdomspsykiatriska akutmottagningen i Stockholm är suicidförsök eller suicidhot en av de vanligaste sökorsakerna.

Metod
Projektet som utgår från BUP Heldygnsvård i Stockholm bygger på att skapa en regional kohort av alla ungdomar vilka söker Stockholms läns barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagning. Med utgångspunkt från kohorten vill vi studera och kontinuerligt följa upp barn och ungdomars psykiska hälsa och identifiera mönster av psykiatriska symptom, biologiska markörer, genetik, kognitiva och psykosociala faktorer samt funktion.

Målsättning
Målet med studien är att skapa förbättrade bedömningar som kan möjliggöra bra förebyggande insatser och därmed minska antalet självmord.

Arbetsgrupp
Ansvarig forskare för studien är: Tobias Edbom, BUP Heldygnsvård/Inst. för klinisk neurovetenskap. Projektet sker i samarbete med prof Bo Runeson, Inst. för klinisk neurovetenskap, prof Paul Lichtenstein, Inst. med. biostatistik, docent Sophie Erhardt, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet samt Neil Cleland BUP Heldygnsvård/Inst. för klinisk neurovetenskap.