EASE/Småsyskon

Bakrund

Early Autism Sweden (EASE) är ett samarbete mellan KIND och Uppsala Barn och Babylab (Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet) kring olika projekt som har gemensamt att de försöker att kartlägga den tidiga utvecklingen hos barn med autism.

Syfte

De flesta småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd utvecklas normalt. Samtidigt visar forskning att en del av småsyskonen själva senare får en diagnos inom autismspektrumet.

Målgrupp

I Projekt Småsyskon följer vi småsyskon till barn med autismspektrumtillstånd från 5 månaders ålder fram till att de fyller tre år. 

Metod

Undersökningarna består i att barnet får leka eller utföra lekfulla aktiviteter och att föräldrarna får svara på frågor. Barnets beteende dokumenteras på ett barnvänligt sätt bland annat genom inspelning av ljud, bild, blickbeteende och några olika mått på hjärnaktivitet. Vi kartlägger också barnets språk, förmåga att lösa problem och hur barnet samspelar och kommunicerar.

Genom att använda modern teknik för ögonrörelsemätning, kan vi studera vad barnet uppmärksammar (och inte uppmärksammar) när det tittar på andra människor. Andra mätningar omfattar spädbarnets stress (hudkonduktans) vid sociala interaktioner samt longitudinell strukturell MR och MR spektroskopi.

Arbetsgrupp

Projektledare: Terje Falck-Ytter, projektansvarig: Sven Bölte (KI), Gustaf Gredebäck