Öppenvården i östra Stockholm hbtq-diplomerad

Ett respektfullt bemötande och likvärdig vård – oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Det är målet med hbtq-diplomeringen. Nu är alla enheter inom BUP Sektion Östra Stockholm diplomerade.

Hbtq-utbildningen startades 2015 inom Landstinget och flera mottagningar inom BUP har blivit diplomerade sedan dess. Utbildningen ger deltagarna kunskap kring kön, sexualitet och hbtq-frågor. Särskild tonvikt läggs vid kunskap kring hbtq-personers hälsosituation och livsvillkor. Hbtq-diplomeringen innebär både en individuell diplomering av varje deltagare, men också en diplomering av verksamheten som helhet.

– Vi har gjort en stor satsning på hbtq-diplomering där alla enheter gemensamt har genomgått utbildningen. Att skaffa sig ett gemensamt kunskapskapital är viktigt för att det ska genomsyra verksamheten, säger Ylva Åkerman Wallmark, chef för BUP Sektion Östra Stockholm.

– Genom att vi har tillgodosett oss kunskapen signalerar vi att vi tänkt på det här, du kan prata med oss och vi kommer att förstå vad du pratar om. Vi tror ofta själva att vi är mer insiktsfulla är vad vi är och det här är ett av många sätt att medvetandegöra oss själva för att kunna bemöta våra patienter ännu bättre.

För en verksamhet ska få fortsätta kalla sig hbtq-diplomerad måste 95 procent av medarbetarna vara diplomerade. Dessutom måste verksamheten ha två hbtq-ansvariga som, tillsammans med chefen, blir ytterst ansvariga för att se till att arbetet fortsätter och att kunskapen upprätthålls efter avslutad utbildning.

Fakta om hbtq

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Hbt-policy i Region Stockholm

Hbt-policyn antogs 2011 av landstingsfullmäktige och innebär att alla personer, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, ska synliggöras och bli bemötta med respekt och professionalitet inom Region Stockholms alla verksamheter. Utgångspunkten för hbt-policyn är bland annat diskrimineringslagen som inte bara vill motverka diskriminering utan även främja allas lika möjligheter och rättigheter.

Mer om hbt-policyn på Vårdgivarguiden

BUP Sektion Östra Stockholm

I sektionen ingår BUP Danderyd, BUP Sollentuna, BUP Täby, BUP Mellanvård Nordost, BUP Globen, BUP Farsta, BUP Ektorp, Mellanvård Sydost och BUP Team för döva och hörselskadade.

Nyheter