Fakta om väntetider, registrering och personalomsättning i BUP

P4 Radio Stockholm har nyligen rapporterat om vår verksamhet. Här presenteras fakta om några av de områden de tagit upp.

Väntetider till första besök
Majoriteten av SLSO BUP:s öppenvårdsmottagningar klarar vårdgarantin och erbjuder tid för första besök inom 30 dagar. Några enheter har dock under våren haft svårigheter att göra detta på grund av  ett besvärligt rekryteringsläge i kombination med att många söker kontakt med BUP. Vid tillfällen när trycket på nybesök är högt hänvisar vi ibland till närliggande BUP-enhet där väntetiden är kortare.

Registrering i administrativa system
Vi uppmanar inte till fusk i de administrativa systemen, registreringen ska vara korrekt. Det har förekommit fel, något vi sett i tidigare revisioner vi själva tagit initiativ till. Vi konstaterade att felregistreringar lett till att vi fått fel ersättning, som vi då återbetalade. Vi hade också  gjort felregistreringar som ledde till utebliven ersättning. Vi har sedan dess genomfört en satsning på internutbildning i korrekt registrering, och nu följer vi upp med ytterligare intern revision. Det är tydligt att systemen behöver fungera på ett sätt som gör det enklare att göra rätt.

Bemanning och personalomsättning
Bemanningssituationen inom hälso- och sjukvården är generellt ansträngd. Precis som för många andra i vården är arbetsmarknaden god för personal som jobbar med psykisk ohälsa. I BUP Stockholm har ett generationsskifte ägt rum och rörligheten på arbetsmarknaden är större nu än för några år sedan.

När det gäller psykologerna inom BUP har personalomsättningen under de senaste åren varit hög. Under 2016 slutade ca 20 procent av de anställda psykologerna. På totalen finns det dock nu fler anställda psykologer inom BUP än det gjorde i januari 2016. Rekrytering pågår och många nya börjar till hösten.

För att minska personalomsättningen arbetar SLSO med att ta fram professionsutvecklingsmodeller för alla yrkeskategorier. När det gäller just psykologer har vi tagit fram en professionsutvecklingsmodell där BUP blir pilot. Vi planerar för att inrätta antingen specialisttjänster eller definiera särskilda uppdrag för särskilt kompetenta psykologer, t ex de som handleder yngre kollegor, de som kombinerar kliniskt arbete med forskning eller de som har skaffat sig särskild spetskompetens. Till hösten planerar vi därför också en intern utbildning för psykologer i samarbete med Kompetenscentrum för psykiatri vid Centrum för psykiatriforskning (KCP).

När det är stor personalomsättning blir det en utmaning för våra medarbetare att introducera nya kollegor. Vi har därför satsat kraftigt på vår centrala introduktionsutbildning och lagt upp den i moduler så att den kan anpassas utifrån deltagarens individuella behov.

Vi kommer även fortsättningsvis arbeta för att ge en god och kvalitativ vård till våra patienter och deras familjer och för att våra medarbetare ska uppleva att de har goda förutsättningar för att göra detta.