Barn, unga och föräldrar upplever ett bra bemötande på BUP

Under våren genomförde BUP Stockholm en patientenkät. Resultaten visar att både patienter och föräldrar upplever att deras problem tas på allvar, att de blir lyssnade på och att de sammantaget får bra hjälp.

Patientenkäten delades ut i två versioner – en för barn och ungdomar i åldern 11–18 år och en för målmän. Cirka 2 300 besvarade enkäten.

– Patientenkäten är tillsammans med patientforum viktiga verktyg för oss för att få veta hur patienter och vårdnadshavare upplever vården. Det ger oss möjlighet att få syn på och förbättra brister. Vi är tacksamma för de barn, ungdomar och föräldrar tagit sig tid att svara på enkäten, säger Göran Rydén, verksamhetschef för BUP Stockholm.

Patientundersökningar för att systematiskt samla in patienters upplevelser av vården och återkoppla resultaten till verksamheten har genomförts i någon form sedan 2007. Att patienter som helhet är nöjda med den vård de får på BUP och att de upplever att de blir bemötta med respekt och hänsyn är ett resultat som brukar återkomma.

Resultatet visar att 92–95 procent av patienter och föräldrar upplever att deras problem tas på allvar, att de blir lyssnade på av BUP:s personal och att de sammantaget får bra hjälp. Hur pass lätt det känns att prata med sin BUP-behandlare är ett område där svaren från barn och föräldrar skiljer sig åt. 79 procent av föräldrarna instämmer helt i att det känns lätt att prata, medan siffran för barn och ungdomar är 59 procent.

Resultaten visar också att patienter och deras familjer önskar bättre information om hur BUP arbetar och vilken typ av hjälp och behandling de kan få.

– Information om mående och delaktighet i vården är två återkommande saker som vi behöver bli bättre på och som hänger samman. En utskriven vårdplan är ett av flera viktiga verktyg, ett annat är att ha en uppdaterad och bra webbplats att hänvisa till och här finns planer på ett förbättringsarbete, säger Göran Rydén.

 

Behandling och hjälp

Den behandling eller hjälp man får på BUP kallas för insatser. Det finns många olika insatser, till exempel samtalsbehandling, familjesamtal och utredning. Vilka insatser man får beror på vad man behöver hjälp med.

Se filmer om olika insatser på BUP