BUP:s arbetsterapeuter får kvalitetsutmärkelsen 2017

BUP:s arbetsterapeuter har tagit emot Sveriges Arbetsterapeuters kvalitetsutmärkelse 2017 för sitt arbete med ökad delaktighet genom målgruppsanpassat material.

– Det känns jätteroligt och som ett bevis på att vi gör rätt saker för våra patienter. Vi har jobbat med delaktighetsfrågan och personcentrering – först i det treåriga projektet Kognitivt stöd och nu ute på enheterna – och i och med att förbundet har gått igenom och granskat våra metoder, känns utmärkelsen som ett kvitto på kvalitet i vårt arbete, säger Helena Cronebäck, arbetsterapeut på BUP Danderyd, som är en av BUP Stockholms 17 arbetsterapeuter.

Juryns motivering lyder:

”Kvalitetsutmärkelsen 2017 tilldelas arbetsterapeuterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting för deras utvecklingsarbete: ’Ökad delaktighet genom målgruppsanpassat material inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm’

Arbetsterapeuterna inom Barn- och ungdomspsykiatrin har i arbetet riktat in sig på barn och ungdomar med särskilda behov. Arbetet startade som ett projekt där arbetsterapeuten var ny yrkesgrupp med i teamet för att utveckla det kognitiva stödet. Det ledde efter projekttidens slut fram till ett utvecklat arbetssätt och en permanentad verksamhet med arbetsterapeuter på varje BUP-enhet. Genom att tydliggöra arbetsterapeutens roll inom barn och ungdomspsykiatrin när det gäller att bedöma behov av kognitivt stöd har det bidragit till en ökad personcentrering i verksamheten. Genom tidiga individuella insatser och kognitivt stöd skapas förutsättningar för jämlik hälsa.

Juryn vill särskilt lyfta fram:

  • Tillvägagångssättet är tydligt beskrivet
  • Arbetsterapeutens roll är tydligt beskriven
  • Kvantitativa och kvalitativa resultat finns redovisade och bygger på personcentrering och delaktighet
  • Rutiner för utvärdering har tagits fram och är inbyggda i arbetsterapiprocessen
  • Både barns och föräldrars perspektiv tas in i personcentreringen
  • Arbetssätt och utvärdering fungerar i arbetsterapipraxis och är ett viktigt exempel för spridning till andra verksamheter.”

Sveriges Arbetsterapeuter är en facklig och professionsinriktad organisation för Sveriges arbetsterapeuter.

Nyheter

Vårt uppdrag

Stockholms barn- och ungdomspsykiatri, BUP, är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar från 0 till och med 17 år. En förutsättning för att skapa möjlighet till förändring är att arbeta tillsammans med barn, unga, föräldrar och ibland även den övriga familjen.

Läs mer om BUP:s uppdrag