Flicka tittar på ipad

Positiva erfarenheter med digital insats för ångest och depression

Pandemin förändrade arbetssättet på BUP Kungsholmen. När det inte längre var möjligt att erbjuda gruppinsatser på plats övergick mottagningen till en digital lösning. Något som både barn och föräldrar ser som positivt.

BUP Kungsholmen är en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm i Stockholm. Där arbetar Sara Nordin som enhetschef, och hon träffar barn och unga med olika typer av barnpsykiatrisk problematik.

Till mottagningen kommer barn och unga med olika typer av psykiatriska svårigheter, men en stor grupp är unga mellan 12 och 17 år som har symtom på depression och/eller ångest. De erbjuds en så kallad psykoedukativ insats som ett första steg, berättar Sara.

– Psykoedukation är första insatsen vid kbt, kognitiv beteendeterapi, och syftar till att ge patienten och hens familj kunskap och insikt om tillståndet – alltså depression och ångest – för att förstå hur dessa svårigheter uppstår och förstärks. Patienten och hens familj får samtidigt kunskap om hur svårigheterna kan lätta eller helt upphöra – och om vad de själva behöver göra.

Det är väldigt vanligt, förklarar Sara, att många patienter som hon och kollegorna möter har symtom på depression och ångesttillstånd samtidigt. Om en patient exempelvis har haft problem med ångest under en längre period, får hen också ofta depressiva symtom – och tvärtom.

Rent tekniskt loggar familjen in sig på 1177, där de kommer in på en stöd- och behandlingsplattform och då får tillgång till de filmer och hemuppgifter som ingår.

– Inloggningen förutsätter ett mobilt bank-id, men om detta inte är möjligt hittar vi andra lösningar.

Positiva reaktioner

Sara och hennes kollegor ser många fördelar med den digitala lösningen. En av fördelarna är att familjen då kan arbeta med materialet när de passar dem och i den takt som de har möjlighet till.

– Många patienter tycker också att det är smidigt att inte behöva åka iväg till mottagningen, och det sparar tid för hela familjen.

Inväntar utvärdering

Sara berättar att de nu inväntar resultaten från en utvärdering kring den digitala lösningen.

– Efter att vi har tagit ställning till resultaten av utvärderingen, kommer vi att göra en uppdatering. Det kan exempelvis handla om hur vi presenterar innehållet pedagogiskt.

Tidigare insatser i grupp

De insatser som nu ges digitalt på BUP Kungsholmen utfördes tidigare i grupp, där familjerna fick samlad information tillsammans med andra familjer. Upplägget som består av fyra moduler med hemuppgifter är oförändrat. Innehållet i den digitala insatsen är identiskt med innehållet i den insats som tidigare gavs i grupp. Frågor om innehållet kan skickas som meddelanden i 1177 till vårdpersonalen.

Identifiera negativa spiraler

Att hamna i negativa spiraler när det gäller tankar, känslor och beteenden är vanligt, menar Sara.

– Psykoedukationen handlar om att identifiera negativa spiraler och stressfaktorer i vardagen. Det handlar också om att skapa rutiner och struktur, som regelbunden sömn, motion, bra matvanor och en meningsfull fritid.

Sara poängterar att det är viktigt att hitta en rimlig kravnivå på dessa barn och ungdomar utifrån den situation som de befinner sig i.

– Man orkar inte, och klarar inte av, samma saker när man är sjuk som när man är frisk. Här kan vi som vårdpersonal hjälpa familjerna att hitta en nivå som är mer rimlig och hanterlig utifrån aktuellt läge. Ofta hamnar barn och föräldrar i en negativ kommunikation och känner sig ibland maktlösa. Vi kan hjälpa till att bryta dessa negativa spiraler.

Vuxenstöd betyder mycket

Denna tidiga insats är viktig för hela familjen, menar Sara:

– Det är viktigt att se hela familjeperspektivet för att kunna hjälpa en patient. Föräldrarna behöver få en förståelse för barnets problematik för att på bästa sätt kunna stötta och bekräfta sitt barn – samt för att kunna ta del av vårdens insatser. Förståelse, förtroende och gemensamt arbete mellan barn och föräldrar underlättar vägen framåt.

Foto: Pixabay
Bilden visar en flicka som läser på en läsplatta. 

Publicerad 2022-01-25

Senast ändrad 2024-04-04