Fortsatt lyckat samarbete mellan BUP och vuxenpsykiatrin kring Family Model

Family Model, ”familjemodellen”, är ett familjefokuserat bildverktyg som riktar sig till familjer där en eller flera familjemedlemmar har psykisk ohälsa. Modellen används sedan 2019 inom BUP Stockholm och implementeras inom allt fler enheter hos oss. En uppföljning visar att ett stort antal familjer får hjälp genom metoden.

Camilla Linderborg arbetar som kurator på BUP Mellanvård nordost och är projektledare för införandet av modellen inom både BUP och vuxenpsykiatrin i delar av Stockholmsregionen, med stöd av Socialstyrelsen.

– Kunskapen om metoden har utökats successivt under de tre år som familjemodellen har praktiserats, och nu tillämpar ett 60-tal medarbetare modellen regelmässigt. Och merparten av de 300 familjer som fått del av modellen upplever att de fått ökad förståelse för hela familjens situation. Något som är väldigt positivt är att kommunikationen inom familjen har stärkts, vilket också är ett av målen med familjemodellen.

Janine Semius är brukarinflytandesamordnare på BUP Stockholm och lyfter barnperspektivet:

– Det utmärkande med familjemodellen är att den synliggör och stärker både barnets och övriga familjemedlemmars behov, resurser och önskemål. Barnet och eventuella syskon i familjesystemet är centrala i familjemodellen, och barnets rättigheter är i fokus utifrån flera artiklar i barnkonventionen, bland annat 3, 6, 12 och 23. Modellen möjliggör en känsla av sammanhang för barnet och hela familjen.

I en artikel på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats kan du läsa mer om utvärderingen av projektet Family Model.

Läs en tidigare publicerad artikel på bup.se om Family Model

Skiss av modellen

Bilden ovan visar modellens sex fokusområden (domäner), som omfattar psykisk hälsa, mänsklig utveckling, familjerelationer och föräldraskap, men också samverkan mellan hjälpinsatser och kulturens och samhällets roll.

Upphovsman till familjemodellen: Adrian Falkov

Publicerad 2023-05-22

Om projektet Family Model

Projektet Family Model är ett samverkansprojekt mellan BUP Stockholm och vuxenpsykiatrin i Stockholm, med stöd av Socialstyrelsen. Projektets gemensamma syfte är att stärka stödet till riskutsatta familjer genom att stärka familjeperspektivet, barnperspektivet och samverkan.

Projektet började i liten skala 2019 och har därefter utökats och provats inom mellanvård och öppenvård. Sedan ett år tillbaka riktas implementeringsarbetet inom BUP mot sektionen för intensiv öppenvård, där modellen främst används vid mellanvårdsenheterna och på enheten för psykos och bipolär sjukdom. Modellen används även på Prima Vuxenpsykiatri i Liljeholmen och på Prima Maria Beroende.

Under 2023 kommer projektet att gå in i en ny fas, där digitaliseringen av utbildningsdelen kommer att bli klar och utvärderingsarbetet fortsätter. Socialstyrelsen kommer under året att verka för att sprida metoden nationellt.