En väg in illustration

En väg in – den första kontakten med BUP

”En väg in” är den gemensamma ingången till BUP Stockholm, dit du som patient eller vårdnadshavare kan vända dig för hjälp och vägledning. Men vad händer egentligen när man ringer En väg in? Vi frågade Anna Schwarz, som är biträdande enhetschef där.

En väg in är för många den första kontakten med BUP, berättar Anna.

– Vi gör en första bedömning på dem som inte redan har en pågående kontakt med BUP. Till oss ringer främst vårdnadshavare men även barn och ungdomar. Utifrån vad de beskriver hjälper vi dem att få rätt typ av hjälp. Ibland lotsar vi dem vidare till någon av våra lokala mottagningar, och ibland hänvisar vi dem till exempel till en vårdcentral.

Anna berättar att En väg in även hanterar alla remisser som inkommer till BUP.

– Varje dag inkommer ett stort antal remisser från vårdgrannar. Vårdgrannar kan vara allt från elevhälsan eller barnavårdscentral till vårdcentraler som vill ha en bedömning från BUP. Främst bedöms dessa remisser av psykologer och specialister i barn- och ungdomspsykiatri, och varje remiss gås genom noggrant innan vi fattar beslut om vidare åtgärd.

Besked samma dag

När du ringer till En väg in får du prata med en psykolog, kurator eller sjuksköterska som bedömer om ärendet tillhör den specialiserade barnpsykiatrin eller inte. Oftast får du besked direkt om ditt ärende tas emot på BUP eller om du ska hänvisas vidare. Alla ärenden som tas in till BUP hanteras i samråd med en specialist i barnpsykiatri.

Tolkhjälp

Om du behöver en tolk ordnas detta smidigt genom ett trepartssamtal, berättar Anna.

– Om en tolk behövs blir man kontaktad av en medicinsk sekreterare. Då får man uppge vilket språk man önskar och eventuell dialekt. Oftast sker tolksamtalet redan nästkommande dag.

Ångest och nedstämdhet vanliga sökorsaker

Anna berättar att det finns många anledningar till att kontakta En väg in.

– Många söker hjälp för ångest och nedstämdhetsproblematik, men det finns även en mängd andra vanliga sökorsaker, exempelvis utåtagerande beteende eller frågor kring neuropsykiatrisk problematik.

Startade 2020

En väg in startade sin verksamhet våren 2020, och syftet med en gemensam ingång för den barnpsykiatriska vården i länet var tanken om jämlik vård, berättar Anna.

– Det ska inte ha någon betydelse var i länet man bor för vilken typ av bedömning eller vård man får. Det är en av grundtankarna med En väg in.

Alltid rätt att ringa En väg in

Anna betonar att En väg in alltid är ”rätt” kontaktväg – oavsett problematik.

– Att kontakta En väg in är alltid rätt väg att gå. Många av de ärenden som kommer in till oss bedömer vi inte ska till den specialiserade barnpsykiatrin, men då hjälper vi till med att lotsa vidare till rätt vårdnivå. Ibland kan det dessutom räcka långt att få prata med någon som lyssnar och förstår.

Foto: Yanan Li
Bilden visar en man som pratar i telefon.

Publicerad 2022-06-20