Bildterapi – ett språk när inte orden räcker till

I den nya rapporten ”Bildterapi på neurovetenskaplig grund” presenterar Sara Stayne och Sophia Pankenier, båda bildterapeuter på BUP, tillsammans med Charlotte Landegren Wesström, socionom, en sammanställning över svenskt och internationellt forskningsläge kring bildterapi. Vi ställde några frågor till Sara.

Hur används bildterapi inom BUP Stockholm, och för vilka patientgrupper?

Bildterapi är en behandlingsmetod som används inom våra intensivöppenvårdsmottagningar för patienter med depression, ångest, ätstörning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller traumarelaterade tillstånd. Vår intensiva öppenvård riktar sig till patienter som är i behov av mer intensiv vård än vad våra öppenvårdsmottagningar kan ge. Där ingår dagvården, DBT-teamet, Enheten för psykos och bipolär sjukdom, Traumaenheten och våra mellanvårdsenheter.

Inom individuella behandlingskontakter i heldygnsvård och dagvård används bildterapi för fastställda diagnoser, men även för akut- och utredningsfaserna – i första hand som en kombination av bildterapi och KBT. I mellanvården arbetar bildterapeuten med utgångspunkt i ett psykodynamiskt förhållningssätt.

När det gäller gruppbehandling används bildterapi på Traumaenheten, en av mellanvårdsenheterna och i dagvården.

På vilket sätt kan bildterapi hjälpa dessa unga?

Syftet med bildterapi är bland annat att ge patienter ökad kunskap om sig själva, sina känslor och sina livsmönster. Bildterapi beskrivs i BUP:s riktlinjer till stöd för bedömning och behandling som en möjlig tilläggsbehandling vid depression, utifrån beprövad erfarenhet och när det bedöms lämpligt, men också i egenskap av icke-verbal terapimetod vid psykotiska syndrom. Bildterapi ingår enligt samma riktlinjer även vid behandling för traumarelaterade tillstånd, utifrån att behandlingen integrerar olika aspekter av personligheten.

Denna terapiform kan betraktas som ett ”språk” när orden inte räcker till, eller när patienten inte förmår beskriva en händelse med ord, för att det känns för svårt eller smärtsamt.

Hur går bildterapi till, rent konkret?

Tillsammans med en bildterapeut (som utöver sin grundprofession har en högskoleutbildning i bildterapi) använder patienterna olika typer av konstnärliga material – vattenfärg, blyerts och lera – för att bara nämna några exempel. De teckningar eller andra alster som patienterna skapar fungerar som ett sätt att uttrycka känslor och tankar, och blir en grund för bearbetning och reflektion.

Valet av konstnärligt material samt bildtema och instruktion är alltid medvetet och anpassat efter vad vi bedömer är mest lämpligt för respektive patient.

Ni har skrivit en rapport med titeln ”Bildterapi ur ett neurovetenskapligt perspektiv”. Kan du kortfattat beskriva vad rapporten handlar om?

Vi redogör för forskning och teori kopplat till aktuell neurovetenskaplig forskning. Vi hoppas att rapporten kan ge en ingång till bildterapi utifrån evidensbaserad praktik med kliniska exempel.

Kommer det fram något ”nytt” i er rapport?

Det som är nytt är att det är en sammanställning på svenska över det aktuella forskningsläget både i Sverige och i resten av världen. I rapporten berättar vi om bildterapi med särskilt fokus på klinisk verksamhet inom hälso- och sjukvård. Just det att vi riktar oss till medarbetare inom sjukvården är något nytt.

Finns det stöd för bildterapi i barnkonventionen som numera är svensk lag?

Ja, i konventionens artiklar 12 och 13 står det att barns icke-verbala kommunikationsbehov ska respekteras, och att de har rätt till alternativa uttrycksformer.

Rapporten är ett samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa inom Region Stockholm. Berätta om det.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden i Region Stockholm att integrera kulturinterventioner och kulturkompetens i länets vård och omsorg. Efter att de hade tagit del av en rapport som jag skrev 2011 om sambanden mellan bildterapi och aktuell hjärnforskning beslutade de sig för att stödja författandet av en uppdaterad rapport.

Är det något annat som du vill lägga till?

Förutom till Kompetenscentrum för kultur och hälsa, vill vi rikta ett varmt tack till de patienter och vårdnadshavare som har gett sitt tillstånd att vi använder bilder som har skapats under bildterapi hos någon av oss rapportförfattare. Vi hoppas att rapporten kommer att bidra till att bildterapi kommer fler patientgrupper till godo.

Läs rapporten

Bildtext: En av teckningarna i rapporten

Publicerad 2023-04-27