Mer om enheten för unga med psykos och bipolär sjukdom

Vår öppenvårdsmottagning tar emot barn och unga upp till 18 år från hela Stockholms län som har psykotiska eller bipolära symtom. Vi finns på Sachsgatan bakom Södersjukhuset.

Vi arbetar i team kring varje patient där det utifrån behov ingår läkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut, sjuksköterska och behandlare.

Efter bedömning och utredning erbjuder vi olika insatser. Vi har också olika grupper för ungdomar, familj och andra närstående. Förutom konsultation, utredning och behandling ansvarar vi också för metod- och kunskapsutveckling samt forskning för ungdomar med bipolära och psykotiska tillstånd.

För de ungdomar som behöver har vi en väl upparbetad kontakt med dagvård och sjukhusskola, och vi samarbetar även med hemskolan.

Vi erbjuder bland annat följande behandlingar:

  • Medicinsk behandling
  • Familjebehandling
  • Enskilda tidsbegränsade samtalskontakter
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp för ungdomar med bipolär problematik
  • Behandlingen ger redskap att hantera sina symptom och minskar risken för återfall
  • Psykopedagogiska insatser där familjen får kunskap om sjukdomen och dess behandling. Först familjevis, därefter ungdoms-, syskon- eller föräldragrupp
  • Skola och dagvård

Arbetet sker i team och alltid i samarbete med familj och nätverk i samråd med öppenvården.

Vilka symptom är av psykotisk eller bipolär karaktär?

Psykotiska symtom kännetecknas bland annat av en förvrängd upplevelse av omvärlden, svårigheter att tolka intryck och att bedöma trovärdigheten i dessa. De symtom som föregår själva psykosinsjuknandet kan yttra sig i oro, ångest, sömnstörning, overklighetskänslor eller tecken på isolering och social tillbakadragenhet. Detta kan för en del pågå under en längre period medan andra kan insjukna i ett snabbare förlopp.

Bipolära symtom yttrar sig i kortare eller längre perioder. Det kan yttra sig som överdriven upprymdhet med mindre sömnbehov varvat med nedstämdhet. Det är också vanligt, framförallt hos ungdomar, att svängningar mellan upprymdhet och nedstämdhet kan ske mycket snabbt, i vissa fall flera gånger per dag. Ett vanligt symtom är också ökad irritabilitet.

Vad skiljer symtom från normal tonårsutveckling?

När symtomen påverkar ens vardag så till vida att man inte kommer iväg till skolan, drar sig undan socialt och/eller att det blir stora konflikter i nära relationer.

Senast ändrad 2021-10-20