Immunpsykiatri på BUP Konsultenhet

BUP Konsultenhet arbetar också med immunpsykiatriska tillstånd och med utveckling av omhändertagande för barn med akut isättande psykiatriska symtom i samband med suspekt inflammatorisk sjukdom, inklusive PANS/PANDAS.

Immunpsykiatri handlar om den betydelse immunförsvaret kan ha vid vissa psykiska sjukdomar. Det är ett ganska nytt fält inom psykiatrin. Inom immunpsykiatri kompletterar vi ibland vanlig psykiatrisk behandling med läkemedel som påverkar immunförsvaret.

Om immunförsvaret

Immunförsvaret är kroppens försvar mot infektioner, då kroppen har angripits av till exempel bakterier eller virus. Immunförsvaret är också aktivt när kroppen läker sår och skador. När immunförsvaret är aktiverat kallas det att man har en inflammation.

Immunförsvaret och psykiska besvär

Den senaste tidens forskning har visat att immunförsvarets aktiviteter och inflammationer också kan ha betydelse för risken att utveckla psykiska besvär. I vissa fall har ovanliga sjukdomar som ger psykiska symtom berott på att immunförsvaret ”av misstag” har bidragit till inflammation i hjärnan.

Det är det här sambandet mellan immunförsvar och psykiska besvär som är anledningen till att vi i vissa fall väljer att komplettera behandlingen av psykiska besvär med läkemedel som påverkar immunförsvaret.

Immunpsykiatri hos barn och unga – PANS och PANDAS

De psykiska symtomen vid immunpsykiatri kan vara väldigt många: oro, tvång, tics, nedstämdhet eller utbrott. Sådana symtom är likadana oavsett om de orsakas av något i immunförsvaret eller av något annat. Det är mycket vanligare att symtomen beror på något annat än ett immunpsykiatriskt tillstånd. Därför är det viktigt att göra en noggrann bedömning.

Det är vanligt att PANS och PANDAS nämns i samband med immunpsykiatri hos barn och unga. Det är benämningar på tillstånd som innebär ett mycket plötsligt insjuknande i tvång eller tics. Det finns en hypotes om att PANS och PANDAS beror på inflammation i delar av hjärnan. Ibland skulle inflammationen kunna vara en följd av en infektion. Därför kan behandling av en pågående infektion eller inflammation läggas till behandlingen av de psykiska symtomen vid PANS och PANDAS.

Bred undersökning viktigt

Det finns ännu inga blodprover eller undersökningar som kan bekräfta att en person har PANS eller PANDAS. Men tack vare pågående forskning och samlad erfarenhet vet vi att en bred undersökning är avgörande. Både psykiska symtom och tecken på inflammation ska kartläggas för att bedöma om någon har ett immunpsykiatriskt tillstånd. Det gäller även PANS och PANDAS.

Det är också viktigt att följa både psykiska symtom och tecken på inflammation om man prövar behandling som påverkar immunförsvaret. Därför samarbetar BUP IP:s barnpsykiater, psykolog och sjuksköterska med Astrid Lindgrens barnsjukhus, där det finns specialister inom barnneurologi och barnreumatologi. Det är även de som slutligen beslutar om mediciner som påverkar immunförsvaret.

Vid pågående immunpsykiatriskt tillstånd

I de fall då vi bedömer att barnet har ett pågående immunpsykiatriskt tillstånd utformar vi en individuell behandling.

Behandlingen innehåller alltid psykologisk behandling av barnets psykiska symtom. Psykologer på BUP IP jobbar ofta med kognitiv beteendeterapi, KBT. Det går ut på att kartlägga problem och styrkor, och att träna tillsammans med patienten på det som är svårt. Ibland genomför vi tester för att kartlägga barns styrkor och utmaningar. Vi ger också stöd och utbildning till föräldrar. 

Ibland ingår också läkemedel riktade mot symtomen, till exempel ångestdämpande eller antidepressiv medicinering.

Barnets pågående infektion eller inflammation kan också behandlas med antibiotika, antiinflammatoriska läkemedel eller både och. Om den här behandlingen inte har tillräcklig effekt eller om det finns tecken på annan immunologisk problematik, tar barnneurolog/barnreumatolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus ställning till annan behandling. Den behandlingen kan innefatta till exempel kortison eller IVIg.

I vissa fall visar vår undersökning att barnet har andra sjukdomar eller tillstånd. I så fall behandlar vi dem också, eller hjälper till med remiss för behandling.

Uppföljning

Det händer att vi träffar barn där vi tror att barnet nyligen har haft ett immunpsykiatriskt tillstånd, men där vi inte hittar några tecken till att det är så nu. I sådana fall vill vi gärna följa barnet under det närmaste året. På så sätt kan vi inleda en behandling med kort varsel om barnet skulle bli sjukt igen.

Om vi bedömer att barnet inte har ett immunpsykiatriskt tillstånd

I vissa fall bedömer vi att barnet behöver andra insatser än de som kan erbjudas vid BUP IP. I så fall hjälper vi till att hitta rätt vårdgivare.

Forskning och utveckling

Vi utvärderar alla behandlingar och insatser vi gör på BUP IP för att få bättre kunskaper kring hur de fungerar för olika barn och ungdomar. Familjer som kommer till oss får också erbjudande om att delta i olika forskningsstudier. Genom studierna kan vi lära oss mer om vad som fungerar, och för vem, och på så sätt göra behandlingarna bättre.

Bedömning på BUP IP

På BUP IP tar vi emot remisser från BUP och barnmedicin som gäller barn med följande symtombild:

  • Nytillkomna eller kraftigt försämrade allvarliga multipla psykiatriska symtom i kombination med kroppsliga symtom. Bortfall av tidigare etablerade funktioner, exempelvis när det gäller språk, motorik, kognition och aktiviteter i dagliga livet.
  • Icke-typisk debut eller förlopp, exempelvis vid infektion, inflammation eller autoimmun sjukdom.
  • Symtombilden ska inte bättre kunna förklaras av en annan psykiatrisk problematik.

På BUP IP arbetar psykologer och sjuksköterskor samt läkare som är specialister på barnpsykiatri och barnmedicin. Flera av oss forskar inom barn- och ungdomspsykiatri och inom immunpsykiatri.

När vi bedömer nya patienter utgår vi från vilka symtom barnet har just nu och barnets sjukdomshistoria. Vi undersöker alltid barnet kroppsligt, beställer blodprover och halsprov och bedömer barnets psykiska och kroppsliga symtom.

Alla patienter och deras föräldrar får fylla i ett digitalt formulär inför det första besöket. Genom att ta prover får vi veta om det finns några tecken till infektion eller inflammation. Provtagningen hjälper oss också att bedöma om symtomen beror på någon annan sjukdom.

Om immunförsvaret behöver behandlas

Vi har ett nära samarbete med barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus som tillsammans med oss beslutar om behandling av immunförsvaret. I vissa fall behöver utredningen kompletteras med ryggvätskeprov, avbildningar av hjärnan med till exempel magnetkamera, datortomografi eller EEG.

Efter att alla undersökningar är gjorda utformar BUP IP och barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus tillsammans ett förslag på behandling som på bästa sätt kommer att hjälpa patienten.

Läs frågor och svar om immunpsykiatri på BUP Konsultenhet