Vad händer på BUP?

När man kommer till BUP behöver vi ta reda på om ens svårigheter i sociala situationer och i kommunikationen med andra beror på autismspektrumtillstånd, AST, eller om det kan finnas någon annan orsak, det vill säga vi gör en bedömning. Det gör vi för att man ska få rätt sorts stöd och hjälp.

 

Så går bedömning av AST till

Bedömningen innebär att man behöver komma till oss flera gånger, både för att träffa behandlingspersonal och för att göra olika tester.

När man kommer till BUP får man beskriva sina svårigheter och i vilka situationer det brukar uppstå problem. Man får också berätta hur länge det har känts så. Vi pratar om det som kan vara svårt, men även om ens styrkor och hur man kan använda dem på bästa sätt. Vi kommer också att prata med föräldrarna för att få deras bild och för att de ska kunna stötta en på bästa sätt. Under utredningen får man även göra en läkarundersökning.

Testerna kan till exempel vara att man får titta på en bild och beskriva vad man ser. Ett annat exempel är att man får lyssna på en berättelse och svara på frågor om den. Man gör testerna för att personer med AST brukar ha svårt för vissa sorters uppgifter, medan man klarar andra väldigt lätt. Resultaten väger vi sedan in i bedömningen för att se om ens egenskaper stämmer överens med egenskaper som personer med AST brukar ha.

Om vår bedömning pekar på att man har AST kommer vi att förklara vad det innebär och berätta om stöd och hjälp som finns. Man får vara med och bestämma tillsammans med behandlaren och sina föräldrar hur behandlingen ska läggas upp.

 

Så får man hjälp och stöd när man har AST

Om BUP gör bedömningen att man har AST, finns hjälp och stöd att få. Hjälpen kan se olika ut för olika personer beroende på vad man har svårt med, men ofta går det ut på att öka kunskapen om AST och själv lära sig om det som känns svårt och hur man ska hantera det. Föräldrar och andra vuxna runt omkring kan behöva veta hur ens svårigheter ser ut, så att de bättre kan förstå hur man mår och känner. Vi på BUP kan också hjälpa till att berätta för lärare på skolan, så att hjälpen och stödet där kan bli bättre.

Man kommer även att få träna på sådant som känns svårt. Ett sätt att träna kan vara att delta i gruppträffar där man får träffa andra ungdomar med AST. I gruppen tränar man på att umgås och att kommunicera med varandra.

Det är ganska vanligt att personer med AST även har svårigheter på andra sätt, till exempel att man känner sig väldigt orolig eller ledsen, eller att man har både AST och adhd. Då anpassar man det stöd och den hjälp man får beroende på vad den andra svårigheten är.

Ibland kan personer med AST få medicin. Det finns ingen medicin som hjälper mot just svårigheterna som har med AST att göra, utan den medicin man får är till för att hjälpa mot svårigheter som man ibland kan ha i kombination med AST, till exempel adhd eller depression.

 

Stöd i skolan, hos Aspergercenter, Autismcenter, habiliteringscenter eller BUP

Var man bäst får hjälp efter att AST-diagnos har ställts beror på vad man behöver. För vissa kan diagnosen leda till att ens behov av stödinsatser i skolan blir mer tydliga. Då ansvarar skolan för att genomföra de förändringar som behövs, till exempel se till att man får hjälp av en specialpedagog eller att man får vara i mindre grupper.

Om man har normal utvecklingstakt och inlärningsförmåga kan man få stöd och hjälp på Aspergercenter eller ett habiliteringscenter. Både den som har AST och föräldrar får delta i kurser, föreläsningar och grupper där man får träffa andra med liknande erfarenheter. Man får lära sig vad AST innebär och får praktiska råd för att lättare klara sin vardag.

Vissa som har AST kan ha svårt för att lära sig och förstå saker. Om de hinder man har med inlärning är så stora att de räknas som en utvecklingsstörning kan man få stöd och hjälp hos Autismcenter. Om man redan har haft kontakt med ett habiliteringscenter får man hjälp där istället. Då arbetar man både med att ge stöd i hemmet och i skolan, och med gruppverksamhet. 

När bedömningen är klar fortsätter en del att komma till BUP. Oftast är det de som förutom svårigheterna med AST, även behöver hjälp med andra sorters symtom. Det kan till exempel vara att man känner sig väldigt ledsen eller orolig, att man har problem med tvång eller rädslor, eller att man har adhd.

BUP.se
Fråga BUP
Våra senaste frågor och svar

Barns röst i vården

Riksförbundet Attentions projekt Barns röst har gjort filmer för barn och ungdomar där man kan lära sig mer om neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autismspektrum. 

Se filmerna 

Länktips

På sajten Ung och asperger finns fakta, råd och stöd för unga med aspergers syndrom.

Ung och asperger