BUP:s expertråd – brukarsamverkan i väntrummen

Våren 2016 tillfrågades patienter och anhöriga på fyra BUP-mottagningar om vad de tyckte om vårdplaner och vårdplanering. Dessa ”expertråd” var en ny form av brukarsamverkan som nu provats för första gången inom BUP. 

Vid intervjutillfällena fanns BUP-medarbetare på plats i väntrummen under en dag. De tog kontakt med patienter och föräldrar i väntrummen och intervjuade dem innan eller efter deras bokade besök.

Intervjuerna fokuserade på vårdplan och hur en sådan ska vara utformad för att vara till stöd för patienten. Metoden med intervjuer i väntrummen valdes för att nå även yngre barn. Barnen som intervjuades var i åldrarna 6 till 12 år.

Resultat

Det här är några av de viktigaste resultaten:

Barn

 • Vill få prata om problem och bli tagna på allvar när de kommer till BUP.
 • Önskar vårdplaner med bilder och lättare språk.
 • Särskilt yngre barn vill veta hur planeringen av det aktuella samtalet ser ut.

Tonåringar

 • Betonar vikten av att känna sig trygg i kontakten med personalen.
 • Tycker det är viktigt med möjlighet att prata enskilt.
 • Önskar en tydlig planering av vården.
 • Har olika åsikter om vårdplan i läsbar form, vissa önskar ingen, andra en på papper och ytterligare andra vill ha en vårdplan elektronisk form.

Föräldrar

 • Efterlyser konkreta råd på hur de kan hjälpa sina barn.
 • Lyfter behov av samordning och helhetsgrepp när andra inom landsting och kommun också är inblandade.
 • Vill veta vem som gör vad.:

Gemensamt

 • Få känner till att det finns en vårdplan.
 • Mål – nästan alla tycker att det är viktig med tydliga mål som hjälper till att känna att man lyckas.
 • Läkemedel – man vill kunna påverka, veta varför man ska ta medicin, vad den ska ha för effekt och kan ha för biverkningar, samt veta hur länge man ska ta medicinen.

Vad händer nu?

 • Alla chefer inom BUP har fått ta del av resultaten.
 • Synpunkterna har använts vid utformning av nya vårdplaner, t.ex. har vissa ord tagits bort eller ändrats, och det planeras för tekniska lösningar för olika utskriftsversioner – för barn, tonåringar och föräldrar.

Kvalitetsarbete

Verksamhetsuppföljning är en grundpelare i vårt arbete med att utveckla vården. Genom att blicka bakåt och utvärdera vårt arbete kan vi veta åt vilket håll utvecklingen ska ledas.

Läs mer om kvalitetsarbete inom BUP

För att kunna följa upp och förbättra vården registrerar vi uppgifter i kvalitetsregister

I ett kvalitetsregister registrerar vårdgivare i hela landet uppgifter om patienter, olika behandlingar och resultatet av behandlingarna. Uppgifterna sammanställs och används för att utveckla vården i framtiden.

Läs mer om kvalitetsregister

Barn, unga och föräldrar upplever ett bra bemötande på BUP

Drygt fyra av fem familjer som kommer till BUP instämmer helt i att de får ett bra bemötande men många vill få mer information om vad de kan få för hjälp av BUP. Det är några av resultaten från den patientenkät som BUP genomförde under våren 2019.

Läs mer om resultaten från BUP:s patientenkät